مأموریت مشاهده و نظارت انتخاباتی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان - "تیفا" در فرانسه [fr]

از تاریخ ۲ الی ۸ می ۲۰۱۷ میلادی (از ۱۲ الی ۱۸ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی)، یک مأموریت مشاهده و نظارت انتخاباتی بسود تیم بنیاد انتخابات شفاف افغانستان - "تیفا"، در همکاری و هماهنگی با بخش های امنیت داخلی و همکاری سفارت جمهوری فرانسه مقیم افغانستان تنظیم گردید.

مأموریت مذکور از سوی دفتر ملاقات های رسمی و قانونی حکومتداری و امنیت مربوط به وزارت امور داخله جمهوری فرانسه انسجام یافته بود و آقای نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان - "تیفا" و خانم شکوفه سعادات، سخنگوی "تیفا"، از بنیاد یادشده نمایندگی می کردند. هر دو دوست و مهمان افغان ما موفق به انجام گفتگو و تبادل نظریات با نهادهای اصلی ذیدخل در ساختار و پروسه انتخابات فرانسه گردیدند : یعنی با شورای قانون اساسی و وزارت امور داخله جمهوری فرانسه، قوماندانی امنیه پاریس، شاروالی پاریس، کُمیسیون محاسبه و امور مالی کارزار انتخاباتی و تمویل تشکیلات سیاسی، و همچنان شورای عالی سمعی و بصری.

JPEG

این هیئت افغانی وابسته به بنیاد انتخابات شفاف افغانستان - "تیفا"،عمدتاً نحوه انتظام و امور مرکز رأی دهی، از گشایش مرکز انتخاباتی تا عملیات بررسی و شمارش ارآ را از نزدیک مشاهده کرده و بر آن نظارت داشت.

JPEG

قابل یادآهانی می باشد که از سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) بدینسو، سی و دو کشور جهان به ریاست همکاری های بین المللی وزارت امور داخله جمهوری فرانسه مراجعه نموده و در زمینه خواستار اخذ مشورت شده، و بدین ترتیب از اشکال گوناگون همکاری و یاری مستفید گردیده اند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه