مأموریت دفاعی و بخش همکاری نظامی فرانسه افسران افغان را با اعطأی مدال افتخار می بخشد [fr]

دگروال ژان – میشل مییهِ اتاشه نظامی بتاریخ ۳ می ۲۰۱۶ (۱۴ ثور ۱۳۹۵) به هفت تن از افسران عالی رتبه افغانی که مسئولیت خدمات روابط بین المللی و تعلیمات اردوی ملی افغانستان را بدوش دارند، مدال دفاع ملی را تفویض نمود.

این مراسم با حضورداشت آقای فیلیپ مِرلین مشاور اول سفارت فرانسه برگزار شد.

JPEG

وزیر اسبق دفاع فرانسه شارل هِرنیو در سال ۱۹۸۲ این مدال را جهت اهدای مکافات به اشخاصیکه خدمات خاص ارزنده وعزتمند در راستای دفاع از کشور فرانسه انجام می دهند، ایجاد نمود. این مدال بطور استثنایی به نظامیان خارجی اعطأ شده می تواند.

اتاشه نظامی طی سخنرانی اش بر تعهد اردوی فرانسه در افغانستان تأکید ورزید ؛ ۸۹ تن از عساکر فرانسوی در میادین نبرد کشور جان باخته اند. دوستی پایداری که اردوی افغانستان و قشون فرانسه را متحد می سازد، در صدر بیانیهء دگروال مییهِ قرار داشت. نامبرده از سوی هم، قابلیت افسران افغان از دیر زمانی و اکثراً در شرایط دشوار در راستای بنیانگذاری اردوی جدید و از جانب دیگر، تقلای آنها درتحکیم بیشتر همکاری نظامی در عرصهء تعلیم و تربیه نخبگان بعد از خروج قطعهء نظامی فرانسه در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ را خاطر نشان ساخت.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه