مأموریت اروپایی نظارت بحری در تنگهء هرمز – (او.ام.ای.اس.او.اچ.) : اعلامیهء سیاسی کشورهای آلمان، بلژیک، دنمارک، فرانسه، یونان، ایتالیا، هالند و پرتگال

در سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی)، ناامنی و بی ثباتی فزاینده ای که با وقوع حوادث متعدد بحری و غیر بحری رقم خورد، در خلیج و در تنگهء هرمز مشهود گردید، و آنهم پیامدهای تشدید تنش های منطقوی است. چنین وضعیت و حالتی به آزادی کشتی رانی و به امنیت خود کشتی ها و خدمه های اروپایی و خارجی از ماه ها بدینسو خدشه و صدمه می رساند. این حالت، تبادلات و مبادلات تجاری و تأمین و اکمال انرژی که احتمال عواقب اقتصادی ناگواری را در سرتاسر جهان در قبال خواهد داشت، نیز به معرض خطر قرار می دهد.

وقوع رویدادهای تازه در شرق میانه خیلی نگران کننده است، زیرا تنش ها را شعله ور ساخته، و خطر تقابل احتمالی بسطح گسترده ای را که می تواند نتایجی بالای تمام منطقه داشته باشد، تزیید می بخشد. جو و فضای موجود جهت توقف خط السیر کنونی، مستدعی عاجل ابتکارات کاهش تقویوی تنش ها و بحران است.

کشورهای آلمان، بلژیک، دنمارک، فرانسه، یونان، ایتالیا، هالند و پرتگال می پندارند که حالت کنونی در خلیج و در تنگهء هرمز، معذالک در یک منطقه ای خطیر و حساسی برای ثبات جهانی هنوزهم بی ثبات است، و با پشتیبانی از رویکرد کاهش تنش ها درعرصه مسائل امنیت منطقوی، کمک و سهم سیاسی شان را در راستای ایجاد یک مأموریت اروپایی نظارت بحری در تنگهء هرمز - (او.ام.ای.اس.او.اچ.) در منصهء عمل قرار می دهند. ممالک فوق الذکر از همه امداد و سهمگیری های عملیاتی از قبل اعلام شده از سوی کشورهای دنمارک، فرانسه، یونان، هالند را در حمایت از بذل این تلاش استقبال و تمجید می کنند، و از اعلام تعهدات جدید طی روزهای آینده محظوظ و مشعوف اند.

هدف از مأموریت اروپایی نظارت بحری در تنگهء هرمز - (او.ام.ای.اس.او.اچ.) بگونهء مکمله با عملکردها و ابتکارات امنیت بحری جاری در منطقه، علی الخصوص "ساختار امنیت بحری بین المللی"، تضمین یک حول و حوش کشتی رانی مطمئن و فروکش تنش های منطقوی فعلی است.

مأموریت مذکور با حفظ احترام تام به حقوق بین المللی خاصتاً منشور سازمان ملل متحد درمورد حق بحر، بطور عملی یک شناخت، فهم و نظارت روزافزون وضعیت و حالت بحری را بذریعهء وسایل و امکانات نظارت بحری اضافی در خلیج و در بحیرهء عرب، آماده و تعبیه می کند. ما از امارت متحده عربی از بابت پیشنهاد پذیرش قرارگاه عمومی مأموریت یادشده در قلمرو خویش مشکور و سپاسگزاریم.

مأموریت اروپایی نظارت بحری در تنگهء هرمز - (او.ام.ای.اس.او.اچ.) یک ابزار کارآمد و مفید تحفظ آزادی کشتی رانی را با تضمین موجودیت یک همکاری مناسب و بجا و ساختارهای تشریک اطلاعات میان همه شرکای فعال درعرصه متذکره، بخصوص در صنعت بحری تشکیل خواهد داد. برعلاوه، مأموریت اروپایی نظارت بحری در تنگهء هرمز - (او.ام.ای.اس.او.اچ.) حاوی هدف ترغیب و تشویق بصوب کاهش تنش ها و تکمیل بذل تلاش های دیپلوماتیک بنیادین در راستای تأمین ثبات فزاینده و یک گفتگوی منطقوی باز در جو و فضای بحرانی است.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/article/mission-europeenne-de-surveillance-maritime-dans-le-detroit-d-ormuz-declaration

تاریخ نشر 22/01/2020

قسمت بالایی صفحه