مأموریت اتحاد بین المللی برای حفاظت از مواریث واقع مناطق درگیر جنگ (ای.ال.آی.پی.اچ.) در افغانستان [fr]

یک هیئت مأموریت اتحاد بین المللی برای حفاظت از مواریث واقع مناطق درگیر جنگ – (ای.ال.آی.پی.اچ.) جهت انجام ملاقات و گفتگوی کاری با شرکای محلی و ارزیابی امکانات اجرائی رویکارهای جدید محافظت از میراث، وارد افغانستان گردید.

JPEG

مأموریت اتحاد بین المللی برای حفاظت از مواریث واقع مناطق درگیر جنگ - (ای.ال.آی.پی.اچ.) برای دریافت راه حل های مناسب و معقول در راستای محافظت و حراست از میراث فرهنگی در ساحات درگیر جنگ و یا پسا منازعه، در ماه مارچ سال ۲۰۱۷ میلادی (ماه حمل ۱۳۹۶ هجری شمسی) ایجاد گردید. مأموریت اتحاد بین المللی برای حفاظت از مواریث واقع مناطق درگیر جنگ - (ای.ال.آی.پی.اچ.) یک بنیاد حقوقی سویسی بوده و بودجه اش از سوی تمویل کنندگان رسمی (بخصوص فرانسه) و اما نیز خصوصی تمویل و اکمال می گردد.

JPEG

مأموریت مذکور در حدوداً بیست کشور جهان، بشمول افغانستان دخیل در مسائلی مربوط به استحفاظ اوابد فرهنگی و تاریخی است. در افغانستان، مأموریت اتحاد بین المللی برای حفاظت از مواریث واقع مناطق درگیر جنگ (ای.ال.آی.پی.اچ.)، خاصتاً در همکاری و تبانی با هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان – (دافا)، از ۹ رویکار تاریخی و فرهنگی استظهار و حمایت می کند.

JPEG

تحفظ بالاحصار باستانی کابل در مواطات و مشارکت با بنیاد آقا خان ؛ مرمت و بازسازی مدرسهء سلطان حسین بایقرا در هرات ؛ حفاظت و حراست از قلعه، طاق و چاه عظیم تاریخی بُست، لشکرگاه –

JPEG

مأموریت اتحاد بین المللی برای حفاظت از مواریث واقع مناطق درگیر جنگ - (ای.ال.آی.پی.اچ.) از طریق هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان – (دافا) که سال آینده از صدمین سالروز حضور خویش در سرزمین افغانستان گرامیداشت بعمل خواهد آورد، یک هبه یا تمویل تعاونی خاص را نیز جهت خریداری لوازم و تجهیزات لازمه محافظتی عنوانی شرکای افغان مان (یعنی، موزیم ملی، انستیتیوت باستانشناسی) در قبال تحذیر و ایمنی در برابر سرایت مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" اعطأ نمود.

JPEG

تاریخ نشر 29/03/2021

قسمت بالایی صفحه