لیلام کُتب در دفتر "سِرِداف" بتاریخ 15 نوامبر مطابق 24 عقرب، از ساعت 14 تا ساعت 18 [fr]

به تداوم "هفتهَ افغانستان"، "سِرِداف" CEREDAFیک لیلام کُتب را بتاریخ 15 نوامبر مطابق 24 عقرب از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 8 شام در دفتر واقع 16, passage de la Main d’Or پاریس، انسجام می دهد.
جهت ایجاد مکان در مخزنِ اسناد، "سِرِداف" CEREDAF از تعدادی آثار کَتبی اش (بیش از 70 عنوان کُتب مختلف) که از آنها دو یا سه نسخه داشته باشد، می گذرد. قیمت های ارائه شده نسبت به قیمت بعضی فروشندگان از راه انترنت، ارزان تر است.
اینجآ، لِست کُتب قابل دسترس را دریافت بدارید :

ICI->http://www.afrane.asso.fr/wp-content/uploads/2014/11/VENTES-Livres-FONDS-CEREDAF-novembre-2014.pdf]

تاریخ نشر 18/11/2014

قسمت بالایی صفحه