لیبیا – ملاقات و گفتگوی ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه با مارتین کوبلِر، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد (پاریس، ۱۱ می ۲۰۱۷ / ۲۱ ثور ۱۳۹۶)

صبح روز پنجشنبه ۱۱ می ۲۰۱۷ (۲۱ ثور۱۳۹۶)، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای لیبیا را جهت ارزیابی روند سیاسی وچگونگی شرایط و اوضاع در این کشور بحضور پذیرفت.

JPEG

در این ملاقات دوجانبه، موضوع گفتگو میان طرفین مختلف لیبیایی مطمح بحث قرار گرفت. آقای ژان – مارک ایرو طی این تبادل نظر حمایت اش را از میانجیگری سازمان ملل متحد ونقش آقای مارتین کوبلِر در عرصه مجدداً تأیید نمود.

JPEG

فرانسه از تمامی جوانب درگیر لیبیایی می خواهد تا راه آشتی ملی را برگزینند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/evenements/article/libye-entretien-de-jean-marc-ayrault-avec-martin-kobler-representant-special-du

تاریخ نشر 14/05/2017

قسمت بالایی صفحه