لیبیا – قاچاق انسان ها (۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ / ۲۹ عقرب ۱۳۹۶)

جمهوری فرانسه برخوردهای غیرانسانی و خشونت های که پناهجویان را در کشور لیبیا قربانی خود می سازد، با شدیدترین الفاظ تقبیح می کند. این اعمال شنیع باعث خشم و انزجار جمهوری فرانسه گردیده، و شعور جهانی را تکان داده است. جمهوری فرانسه گشایش و آغاز یک امر تحقیق از سوی مقامات لیبیایی را درج و ثبت نموده و آرزومند است تا در اسرع وقت این پروسه بازجویی و تحقیقات رسمی بسر رسد.

JPEG

جمهوری فرانسه آنچنانیکه آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بتاریخ ۴ سپتامبر (۱۳ سنبله) گذشته به وزیر امور داخله لیبیا گفت، از مقامات لیبیایی می خواهد تا وظیفهء تأمین حفاظت از پناهجویان حاضر در سرزمین برما، امداد رسانی به آنها و ضرورت به همکاری تام شان با سازمان بین المللی مهاجرت (او.ای.ام.) و کمیشنری عالی برای مهاجرین (اچ.سی.ار.) را انجام دهند. فرانسه از این دو سازمان جهانی پشتیبانی کامل می کند. این مأمول برعلاوه خدشه دار ساختن احساسات عادی بشردوستی، اعتبار حکومت تفاهم ملی همانند جمیع فعالان لیبیایی دخیل در معاونت با پناهجویان را زیر سوال می برد.

جمهوری فرانسه در مطابقت با تعهدات نشست عالی مورخ ۲۸ آگست (۶ سنبله)، عزم راسخ خویش را در پهلوی شرکای اروپایی و افریقایی اش در راستای مبارزه علیه قاچاق یا خرید و فروش پناهجویان به هر شکل و نوعی که باشد، و تخریب نمونه اقتصادی و مالی قاچاقبران مجدداً تأیید می کند. علاوتاً، یک مأموریت تحفظ، جهت شنود و وارسی عرض و داد متقاضیان پناهندگی رد و بازگشت داده شده بواسطهء کمیشنری عالی برای مهاجرین (اچ.سی.ار.)، بواسطهء دفتر مهاجرین و افراد بی وطن و فاقد مآمن جمهوری فرانسه (اوفپرا) در کشور نایجر رهبری می گردد. مأموریت مذکور درچوکات دست آوردهای نشت عالی یادشده، جامه عمل می پوشد.

تنها درچوکات یک راه حل سیاسی ادغامی و با حمایت یک اردوی متفق و تحت امر و صلابت قدرت ملکی، می توان پاسخ پایدار به خشونت ها و به برده داری و برده کشی پناهجویان بوسیلهء شبکه های جنایتکار ارائه کرد. جمهوری فرانسه به ادامهء جلسه مورخ ۲۵ جولای (۳ اسد) "سِل – سَنت – کلو" و در ارتباط و تماس با اتحادیهء اروپا و شرکای منطقوی و آنهم در امداد به میانجیگری سازمان ملل متحد، در زمینه متذکره از بذل هر نوع سعی و تلاش دریغ نمی ورزد.

JPEG

بالاخره، امر مبارزه با قاچاق انسان ها، مستلزم یک تعهد همیشه نیرومندتر جامعهء جهانی، بخصوص تعهد حصین سازمان ملل متحد است. ما به این عنوان، از جلسه ای که درمورد معضل پناهجویی از سوی سازمان ملل متحد بروز سه شنبه ۲۱ نوامبر (۳۰ عقرب) در شهر طرابلس دایر گردید، استقبال می نماییم.

جهت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/evenements/article/trafic-d-etres-humains-20-11-17

تاریخ نشر 29/11/2017

قسمت بالایی صفحه