لیبیا – شرایط امنیتی در جنوب کشور لیبیا رو بخرابی و وخامت نهاده است. (۱۸ اپریل ۲۰۱۷ / ۲۹ حمل ۱۳۹۶)

فرانسه افزایش و صعود خشونت را در جنوب سرزمین لیبیاُ، بخصوص در گرد و نواحی سبحا نکوهش می کند.

عاملینی که روند سیاسی و مصالحه ملی را به مخاطره می اندازند، باید مسئولیت این کار را بدوش گیرند. زد و خوردهای مسلحانه بین اللیبیایی تنها به نفع دهشت افگنان تمام می شود.

فرانسه از همهء جوانب ذیدخل منازعه می خواهد تا به جنگ ها نقطه پایان گذاشته و راه مذاکره و گفتگو را در پیش گیرند.

فرانسه پشتیبانی اش را از نخست وزیر سراج و تلاش ها به هدف ایجاد سازش میان جمیع طرفین لیبیایی بواسطهء یک گفتگوی سیاسی مشمول و همه گیر به سر پرستی سازمان ملل متحد، مجدداً تأیید می کند.

JPEG

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/evenements/article/libye-degradation-de-la-situation-securitaire-dans-le-sud-du-pays-18-04-17

تاریخ نشر 20/04/2017

قسمت بالایی صفحه