لیبیا – امداد بشردوستانه (۸ آگست ۲۰۱۶ / ۱۸ اسد ۱۳۹۵)

فرانسه در چوکات کمک های بشردوستانه اش به کشور لیبیا تصمیم گرفت تا تمویل مالی جدیدی به مبلغ ۴۵۰۰۰۰ یورو را به کمیته بین المللی صلیب سرخ (C.I.C.R.) اعطأ نماید. این تمویل پولی به کمیته بین المللی صلیب سرخ زمینهء تقویه ادوات، و پشتیبانی تخنیکی از شفاخانه ها و تأسیسات صحی لیبیا را فراهم می سازد.

برعلاوه، کشورهای فرانسه و آلمان در پاسخ به ضروریات مطرح شده از جانب مقامات لیبیایی و درهمکاری با آنها و سازمان جهانی صحت، تصمیم گرفتند تا بسته های جدید ادویه را ارسال بدارند. قبل از این تصمیم حکومتین، در زمان سفر مشترک آقایان ژان – مارک ایرو، وزیر امورخارجه و انکشاف بین المللی فرانسه و فرانک – والتر شتانمِیر، وزیر امور خارجه آلمان در ماه اپریل گذشته به طرابلس، و به دنبال بخشش قبلی فرانسه، مواد دارو و درمان به لیبیا فرستاده شده بود.

بالاخره، در حالیکه نیروهای وفادار به حکومت تفاهم ملی که نبرد سرسختانه و شجاعانه ای را علیه "داعش" و دهشت افگنی بخصوص در سیرت به پیش می برند، فرانسه نیز بنوبه خود تصمیم گرفت تا امداداش را بوسیلهء اعطأی تمویل مالی به یک تیم طبی جهت انجام عملیات جراحی بر مبارزان مجروح، در کشور تونس برساند.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

تاریخ نشر 16/08/2016

قسمت بالایی صفحه