لیبیا – ابلاغیه مشترک حکومت های آلمان، هسپانیا، امریکا، فرانسه، ایتالیا و انگلستان در مورد کشور لیبیا (۱۰ آگست ۲۰۱۶ / ۲۰ اسد ۱۳۹۵)

حکومت های آلمان، هسپانیا، امریکا، فرانسه،، ایتالیا و انگلستان مراتب نگرانی خویش را در قبال فشار و تشنج روزافزونی که در نزدیک (ترمینال) پالایشگاه نهایی نفت زویتینا واقع در سواحل مرکزی لیبیا بوجود آمده است، ابراز می نماید.

JPEG

حکومت های فوق الذکر از حکومت تفاهم ملی جهت تلاش هایش در راستای دریافت راه حل مسالمت آمیز به معضل بروز اغتشاش و بی نظمی در صادرات پترول لیبیا، حمایت می کند. سران این حکومت ها تأکید می ورزند تا کنترول تمامی تأسیسات، بدون ارائه کدام پیش شرط، تأمل و تکاپوی فُرصت طلبی، به دست مقامات ملی و مشروع لیبیا، آنطوریکه بواسطهء قطعنامه شماره ۲۲۵۹ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد شناخته شده است، برگردانده شود.

حکومت های یادشده بر تمام جوانب درگیر صدا می کند که از انجام عمل خصمانه و از فعالیتی که احتمالاً به زیربناهای تولید انرژی لیبیا صدمه رسانده یا اختلالی بوجود آورد، اجتناب ورزند.

حکومت های آلمان، هسپانیا، امریکا، فرانسه،، ایتالیا و انگلستان از حکومت تفاهم ملی پشتیبانی تام خویش را مجدداً اعلام می دارد. نهادهای مالی و "اتحادیه ملی تیل" (نیشنل آئیل کارپوریشن)، بگونه ای که مفردات قطعنامه شماره ۲۲۷۸ (۲۰۱۶) شورای امنیت سازمان ملل متحد تذکار می دهد، باید بخدمت وبسود تمام لیبیایی ها قرار گیرد.

حکومت تفاهم ملی باید با "اتحادیه ملی تیل" بکوشد تا تولیدات نفت و تیل جهت بازسازی اقتصادی لیبیا از سرگرفته شود. ازسرگیری صادرات تیل برای ایجاد منبع عایداتی که احتیاجات اساسی مردم لیبیا را بخصوص در عرصهء انرژی برق، مداوا، عرضهء خدمات صحی و زیرساختارها مرفوع کند، یک امر مبرمی محسوب می گردد.

این به نفع همه لیبیایی ها است تا اتباع کشور لیبیا حمایت تام شان را از جد و جهد حکومت تفاهم ملی در راستای عرضهء خدمات ابتدایی به مردم لیبیا، مبذول دارند.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-libye-evenements/article/libye-declaration-conjointe-des-gouvernements-allemand-espagnol-americain

تاریخ نشر 16/08/2016

قسمت بالایی صفحه