لیبیا – ابلاغیه مشترک ایالات متحده امریکا، فرانسه و انگلستان (۱۹ آگست ۲۰۱۷ / ۲۸ اسد ۱۳۹۶)

حکم بازداشت قوماندان محمود الوِرفالی در لیبیا از سوی محکمه بین المللی جزأ : ابلاغیه مشترک حکومت های فرانسه، انگلستان و امریکا درمورد کشور لیبیا.

JPEG

حکومت های فرانسه، انگلستان و ایالات متحده امریکا از اعلام مورخ ۱۷ آگست ۲۰۱۷ میلادی (۲۶ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی) اردوی ملی لیبیا (ای.ان.ال.) مبنی بر آغاز انجام تحقیقات و بازرسی درقبال اتهامات وارده در امر کشتارهای فراعدلی و قضایی در شهر بنغازی، استقبال می کند. قابل ِیادآهانی می دانیم که اردوی ملی لیبیا (ای.ان.ال.) حکم بازداشت قوماندان محمود الوِرفالی، یک عضو ارشد اردوی ملی لیبیا را از جانب قاضی محکمه بین المللی جزأ برسمیت شناخت، و ما تصمیم اردوی ملی لیبیا مبنی برتعلیق درآوردن وظایف محوله قوماندان الوِرفالی در طول دوران تحقیقات را مثبیت ارزیابی می نماییم. ما از اردوی ملی لیبیا (ای.ان.ال.) خواستار انجام نظارت و تفتیش استیم تا تحقیقات و بازجویی ها بگونه جامع و عادلانه صورت پذیرد و مجرمین کشتارهای فراعدلی و قضایی جوابگویی اعمال شان باشند.

ما جریان کنونی عملیات نظامی را در کشور لیبیا با دقت پیگیری می نماییم. افرادی وابسته به تمام طرفین مشکوک و مظنون به انجام، دستوردهی یا به عدم جلوگیری از قتال و کشتارهای فراعدلی و قضایی و یا به اعمال شکنجه وعذاب، باید مورد استنطاق و تحقیق عمیق قرار گیرند، و منحیث یک امر واجبی، جوابگویی کارکردهای شنیع شان باشند. ما سعی و کوشش مان را بسطح بین المللی جهت اتخاذ تدابیر لازمه علیه شرکای تجاوزات بر حق بین المللی، حقوق بشر یا بر حق بین المللی امور بشردوستانه، و اینها اگر به هرجناحی وابسته باشند، ادامه خواهیم داد. ما می پنداریم که این به نفع کشور لیبیا است تا بالای نیروهای امنیتی متحد، مسئول تأمین امنیت لیبیا با انجام فعالیت شان درچوکات قوانین لیبیا و در احترام و حرمتگزاری به حقوق بین المللی، حساب بعمل آید.

JPEG

حکومت های فرانسه، انگلستان و ایالات متحده امریکا حمایت شان را نیز از حکومت تفاهم ملی لیبیا مجدداً تأیید می کنند. ما اهمیت نقش محوری سازمان ملل متحد را در راستای تسهیل گفتگو سیاسی ای که از جانب لیبیایی ها به پیش برده می شود، خاطرنشان می سازیم ؛ ما با خشنودی و رضایت از انتصاب آقای اغصان سلامهِ بحیث نماینده جدید و خاص دبیر کُل سازمان ملل متحد استقبال نموده و با علاقه مندی منتظر ابراز پشتیبانی از عملکرداش در قبال سهولت بخشیدن به دریافت یک راه حل سیاسی در کشور لیبیا استیم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/evenements/libye-declaration-conjointe-des-etats-unis-de-la-france-et-du-royaume-uni-19-08-17

تاریخ نشر 23/08/2017

قسمت بالایی صفحه