لیبیا – ابلاغیهء ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۶ میزان ۱۳۹۵)


آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، بتاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶ (۶ میزان ۱۳۹۵) با آقای فیض سراج، صدراعظم لیبیا معهء آقای محمد طاهر سیالا، وزیر امور خارجه این کشور، بحث و گفتگو نمود.

JPEG

این گفتمان و تبادل نظریات دو جانبه، زمینه را مساعد ساخت تا تحول اوضاع در لیبیا، روند سیاسی و مرعی الاجرا نمودن توافقنامهء سخیرَت، و همچنان تقویهء روابط میان کشورهای فرانسه و لیبیا، مورد تدقیق و بررسی مذاکره کنندگان قرار گیرد.

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه پشتیبانی فرانسه را از حکومت تفاهم ملی لیبیا، به آقای فیض سراج، صدراعظم مجدداً تأیید نمود. فرانسه در کنار سرزمین و مردم لیبیا می ایستد.

JPEG

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-libye-evenements/article/libye-declaration-de-jean-marc-ayrault-27-09-16

تاریخ نشر 03/10/2016

قسمت بالایی صفحه