وزارت امور خارجه فرانسه سوءقصد علیه تلویزیون طلوع نیوز را محکوم می کند [fr]

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، بروز جمعه ۲۲ جنوری ۲۰۱۶ مطابق به ۲ دلو ۱۳۹۴ طی نشست خبری اش، سوءقصد فجیعی که شبکه تلویزیونی طلوع نیوز را هدف قرار داد، تقبیح نمود.

نکوهش از حملهء تروریستی با عبارات ذیل اعلام گردید :

"فرانسه حمله ای که بتاریخ ۲۰ جنوری ۲۰۱۶ (۳۰ جدی ۱۳۹۴) در کابل شبکه تلویزیونی طلوع نیوز را آماج قرار داد و قربانیان زیادی از خود بجا گذاشت، محکوم می کند.

مراتب تعزیت خودرا به قربانیان، اقارب شان و همچنان به دست اندرکاران مسلکی مطبوعات در افغانستان اظهار می داریم. دهشت افگنان با عمل نشان تیر واقع ساختن شبکه نامبرده، می کوشند تا اصلاً به آزادی مطبوعات ضربه و صدمه وارد کنند.

فرانسه برحمایت اش از آزادی رسانه ها و آزادی بیان تأکید مجدد می ورزد ؛ آزادی های یادشده پایه های اساسی بنای قانونمندی را تشکیل می دهد."

تاریخ نشر 26/01/2016

قسمت بالایی صفحه