لسان فرانسوی - تدویر امتحانات "دِلف" در انستیتیوت فرانسه در افغانستان –"ایفا"، کابل - و در پوهنتون هرات (می ۲۰۱۸ / ثور ۱۳۹۷)

در برج ثور سال جاری هجری شمسی (ماه می ۲۰۱۸ میلادی)، امتحانات لسان فرانسوی بسطوح "ای. ۱"، "ای. ۲"، "بی. ۱" و "بی. ۲" طی یک هفته در انستیتیوت فرانسه در افغانستان – "ایفا" در پایتخت کابل دایر گردید، و بیش از دو صد تن از نامزدان ثبت نام شده در آزمون های فوق الذکر اشتراک ورزیدند.

JPEG

متعاقباً، در پوهنتون هرات باستان زیادتر از چهل محصل که اکثراً محصلین مربوط به پوهنځی حقوق استند، در روز موعود حاضر شده و عین امتحانات سویهء لسان فرانسوی را سپری نمودند.
برای شان استدعای موفقیت های مزید و درخشان می نماییم!

JPEG

نتایج امتحانات سویهء لسان فرانسوی، نظر به اطلاعیهء انستیتیوت فرانسه در افغانستان – "ایفا"، بعداً در فیسبوک این نهاد تعلیمی و فرهنگی اعلان می گردد : https://www.facebook.com/IFAkaboul/

تاریخ نشر 16/05/2018

قسمت بالایی صفحه