لحظهءسکوت به احترام قربانیان سوءقصد نیس [fr]

در اثر تقاضای وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، بروز دوشنبه ۱۸ جولای (۲۸ سرطان) مراسم یک دقیقهء سکوت و تأمل به احترام قربانیان حملهء دهشت افگنی که در شب ۱۴ جولای (۲۴ سرطان) گذشته در شهر نیس فرانسه بوقوع پیوست، در محوطهء سفارت فرانسه تنظیم یافته، مراعات گردید.

JPEG

یک بخش چشمگیری از مجتمع فرانسوییان مستقر در کابل، در کنار کارکنان سفارت فرانسه در مراسم یک دقیقهء سکوت و تأمل شرکت ورزید.

آقای سفیر فرانسوا ریشیهِ طی یک سخنرانی کوتاه، همبستگی کارمندان سفارت و مجتمع فرانسوییان را با قربانیان و اقارب شان بیان نمود. نامبرده عزم راسخ فرانسه را در راستای مبارزه نیرومند و خونسردانه، و با حفظ وحدت و یکپارچگی، علیه آنانیکه در برابراش حملات انجام می دهند، یادآور شد. فرانسه متقابلاً دشمنان اش را حتی در پناهگاه های شان درهم خواهد کوبید. سفیر خاطر نشان ساخت که هیچ چیزی ما را به تسلیم وا نخواهد داشت و از معرکه پیروز بدر خواهیم آمد. زیرا، ما فرانسه منسجم و متفق هستیم، نامبرده متعاقباً از مقامات افغانی و متحدین ما از بابت ابراز پشتیبانی مجدد شان در یک چنین حالت دشوار و حساسی، اظهار امتنان نمود.

JPEG

تعداد زیادی از سفرأ و نمایندگان جامعهء دیپلوماتیک، بخصوص کشورهای که از زمرهء اتباع شان در حمله مرگبار نیس کشته و زخمی داشتند، نیز جهت ادأی احترام به قربانیان واقعه در مراسم حضور داشتند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعهء دیپلوماتیک سخنرانی نمود و بر ضرورت ایجاد جبهه مشترک در مقابل پدیدهء دهشت افگنی که خشونت کورکورانه اش، نه بخشودنی است و نه توجیه پذیر، تأکید ورزید.

JPEG

نمایندگان حکومت افغانستان و همچنان آقای حامد اکرم والی کابل در مراسم لحظهء سکوت نیز شرکت کردند. بدین مناسبت، داکتر نصیراحمد اندیشه معین وزارت امور خارجه مراتب تسلیت عمیم سران افغان را تقدیم نموده و از پیام همدردی جلالتمآب اشرف غنی رئیس جمهور کشور که اخیرالذکر قبلاً عنوانی آقای فرانسوا ریشیهِ سفیر فرانسه فرستاده بود، یادآوری بعمل آورد.

JPEG

مراسم یادبود با اجرای سرود ملی فرانسه (مارساییز) که متن آن بصدای اشتراک کنندگان سراییده شد، به پایان رسید. شورعاطفی سرود ملی، خاصتاً در فضای ماتم ملی سه روزه ای که از جانب رئیس جمهور فرانسه اعلان شده بود، طنین خاصی با خود داشت.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه