لبنان – گفتگوی ژان– ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه با حسن دیاب، صدراعظم لبنان – (۲۸ اپریل ۲۰۲۰ میلادی / ۹ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی)

بتاریخ ۲۸ اپریل ۲۰۲۰ میلادی (۹ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی)، آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با آقای حسن دیاب، صدراعظم جمهوری لبنان بحث و گفتگو نمود.

وزیر امور خارجه کشور طی این نخستین مخاطبه و آنهم در جو و فضای بحران صحی، تعاون و حمایت طبی فرانسه را از لبنان مطمح مداقه و ارزیابی قرار داد.

موصوف تذکار داد بر مبنی اموری که مقامات لبنانی روی دست گرفته اند و جهت پاسخ دهی به انتظارات و توقعات مردم لبنان و تأمین اعتماد در اقتصاد لبنان، تدابیر عملی و معتبری باید سریعاً اتخاذ یابد. مشارالیه خاطر نشان ساخت که فرانسه بر این بنیاد، در راستای اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهت ارائهء پاسخ به بحران گریبانگیر کشور مذکور، و حفظ منافع عمیم لبنانی ها، حاضر و آماده همگامی و همسویی با کشور لبنان و حکومت لبنان است.

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/liban/evenements/article/liban-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-hassan-diab-28-04-20

تاریخ نشر 04/05/2020

قسمت بالایی صفحه