لبنان – جلسه کاری گروه بین المللی حمایت از لبنان - (پاریس، ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ / ۲۰ قوس ۱۳۹۸)

بروز چهارشنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی (۲۰ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی)، وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه میزبان یک جلسه کاری گروه بین المللی حمایت از لبنان – (جی.آی.اس.) بود، و جلسه متذکره تحت ریاست مشترک جمهوری فرانسه و سازمان ملل متحد برگزار گردید.

JPEG

جلسه متذکره بایستی به جامعهء جهانی زمینهء فراخوان تشکیل سریع یک حکومت کارآ و معتمدی را که قادر به اتخاذ تصامیم لازمه در راستای استقرار و بهبود شرایط اقتصادی و پاسخگویی به ابراز آرزوها و توقعات لبنانی ها باشد، فراهم می کرد. هدف از تدویر جلسه متذکره بمنظور اینکه جامعهء بین المللی بتواند تا جمهوری لبنان را همگامی کند، مشخص ساختن شرایط الزامی و اصلاحات ضروری منتظره مقامات لبنانی بود.

جمهوری فرانسه با درنظرداشت گذار جمهوری لبنان از وضعیت و حالت صعب و دشوار کنونی و جهت تأمین ثبات و امنیت این سرزمین که بخصوص یک امر اساسی برای منطقه محسوب می گردد، درکنار جمهوری لبنان و مردم لبنان می ایستد.

JPEG

جهت دریافت معلومات بیشتر درعرصه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/liban/evenements/article/liban-reunion-de-travail-du-groupe-international-de-soutien-au-liban-11-12-19

تاریخ نشر 15/12/2019

قسمت بالایی صفحه