لبنان – تصویب قانون جدید انتخابات از سوی شورا (۱۶ جون ۲۰۱۷ / ۲۶ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه از وضع و تصویب قانون جدید انتخابات از سوی پارلمان لبنان استقبال می کند.

JPEG

این امر فرجام یک روندی است که چند ماه قبل با اشتراک جمیع فعالان سیاسی لبنان آغاز گردیده بود.

سیاسیون لبنانی قبل از ختم دوره وظیفوی پارلمان لبنان به یک توافقی نائل آمدند. تصویب قانون انتخابات یک مرحله جدیدی را در روند فعال شدن مجدد نهادهای لبنان رقم زده و باید با برگزاری انتخابات پارلمانی تکمیل گردد.

فرانسه در تپ و تلاش لبنان جهت حفظ ثبات و مردم سالاری، و برای پاسخگویی به چالش های امنیتی، اقتصادی و امور بشر دوستانه، در کنار این کشور قرار دارد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/liban/evenements/article/liban-adoption-par-le-parlement-d-une-nouvelle-loi-electorale-16-06-17

تاریخ نشر 18/06/2017

قسمت بالایی صفحه