انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل، لبخند را دوباره به اطفال اهدا کرد [fr]

شرافت الله ۱۲ سال دارد و در ولایت بدخشان افغانستان زندگی می کند. داکتران تیم جراحی ارتوپیدی انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال یا (IMFE ) باتوجه به وخامت حالت صحی وی، مشورت های زیاد ی را بعمل آوردند. در واقعیت امر، شرافت الله در قسمت کمر از یک نقص ولادی که مانع ایستادن و راه رفتن اش می شد، شدیداً به عذاب بود.

نامبرده طی مدت ۸ سال ازمریضی سکولیوز حاد ( Scoliosis) یا انحراف عمیق مهره های ستون فقرات رنج میبرد. بخاطر نبود امکانات تداوی اطفال و نوجوانان در محل ، ابتلأ به سکولیوز (Scoliosis ) به اندازه ای به وخامت می گرائید که حتی موجب توقف رُشد و نمو مریض می گردد. زمانیکه والدینِ شرافت الله پسر نوجوان مریض شان را به ( IMFE) می آوردند، ده ماه می شد که موصوف از انجام حرکت باز مانده و اختلال عصبی توأم با سکولیوز نیز در وجوداش پیشرفته شده بود.

داکتران در انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال، معاینات و یک دوره ارزیابی های طبی را بالای وی انجام دادند.

معاینات رادیوگرافی یک خمیدگی (انحنا) را در ستون فقرات مریضِ جوان نشان داد.
معاینات ( IRM) واضح ساخت که اختلال بین مهره های D4, - D5 و –D6 مربوط به ستون فقرات و فشار بالای نخاع شوکی بیشتر شده بود.

PNGIRM et radiographie montrant une compression de la moelle épinière: PNG داکتران همچنان یک آزمایش تنفسی را به کمک آله سپایرومتر، بخاطر کنترول حالت ریوی یا شش های مریض انجام دادند که در نتیجه یک بیماری ریوی هم درمریض تشخیص داده شد.
بعد از انجام معاینات طبی، نوع اول "کیفوز کونجینیتل" یا قوز ولادی که با بیماری فلج یکجا شده بود تشخیص گردید. بعد از تشخیص بیماری، داکتران عملیات را تجویزکردند.

در نتیجه ای یک عملیات موفقانه و عاری از پیامدهایی های احتمالی، شرافت الله شفا یافت.
بعد از سپری نمودن ۸ روز در شفاخانه، شرافت الله توانست بدون کدام مشکل با چهرۀ بشاش و خندان دوباره به خانه برگردد. بعد از ۴ ماه نقاهت، طفل اینبار توانست به کمک چوب های زیر بغل ایستاده شود. در جریان ۶ ماه، با بهبود یافتن حالت عصبی، مریض قادر به راه رفتن شد. وقتی شرافت الله دوباره بخاطر معاینات صحی به شفاخانه برگشت، کاملاٌ شفا یافته وبا اتکأ به خود می توانست بخوبی گام برداشته و راه برود.

اکنون، شرافت الله لبخند گمشدۀ خودرا بازیافته است ! از این پس او می تواند با همسالان خود در قریه بازی کند و به مکتب برود

JPEG - 13.2 kb
Avant l’opération

بعد از عملیات

JPEG - 9.8 kb
Après l’opération

قبل از عملیات

(IMFE ) یا انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال لبخند و اعتماد را به کودکان مریضی که امید شفا یافتن را نداشتند، دوباره باز می گرداند. شرافت الله از یک فامیل فقیر است ؛ پروژه خانه اطفال که در سال 2008 از سوی موَسسه"زنجیر امید" یا ( La Chaine de l’Espoir) بوجود آمد، کلیه مصارف صحی و اجتماعی که مربوط به طفل مریض میشود، به شمول محل بودوباش والدین مریض را تامین می کند. تداوی مکمل شرافت الله بالغ به ۲۲۰۰۰۰ افغانی هزینه برداشت.

تاریخ نشر 15/02/2015

قسمت بالایی صفحه