قونسل به اطــــــــــلاع شمـــــــا می رساند ...

تجدید، حذف و تصدیق تغییر مسکن (محل اقامت)

شما خواهش تجدید ثبت نام خود را دارید ?

شما یک پیام برقی یا ایمیل از طرف شعبهء قونسلی حدود یک ماه قبل از ختم ثبت نام تان دریافت می کنید که شما را به تمدید نمودن و یا عدم تمدید ثبت نام دعوت می نماید.

از طریق ایمیل با شعبهء قونسلی سفارت فرانسه در تماس شوید. یک کاپی ویزهء تمدید شده افغانستان و یک قطعه عکس هویت شما غرض تهیهء کارت جدید قونسلی، از شما تقاضا می گردد.

شما برای دایم افغانستان را ترک می نماید ?

زمانیکه افغانستان را ترک می نماید، فراموش نکنید تا در موقع مناسب شعبهء قونسلی را از تاریخ معینهء ترک افغانستان و آدرس جدید اقامت تان، با خبر سازید. ثبت نام شما فوراً لغو گردیده و یک تصدیقنامهء الغای ثبت از نهاد درج وهمچنان یک تصدیقنامه مربوط به تغییر مسکن برای شما داده میشود.

خودرا نزد شعبهء قونسلی سفارت ثبت یا «راجستر» نمایید

چطور باید دوسیه خودرا ترتیب دهم ؟

اسناد ضروری و الزامی. لطفاً اسناد ذیل را ارایه بدارید :
1. فورمهء ثبت نام که از منبع ذیل "داونلود" میگردد، باید بشکل درست تکمیل شده و با ذکر تاریخ، امضأ گردد.
فورمهء ثبت نام در نهاد درج :

....

2. فوتوکاپی یک کارت هویت : پاسپورت فرانسوی یا کارت هویت امن شده فرانسوی و یا اسناد که دلالت به فرانسوی بودن شما می نماید. ( تصدیقنامه هویت فرانسوی شما ...) ؛

3. یک سند اقامت شما در افغانستان : فوتوکاپی ویزهء افغانستان شما

4. یک قطعه عکس هویت که از رو با سربرهنه، عقب سفید یا خنثی، اندازه 35mm x 45mm ( چهره میان 32 mn x 36 mm) و به تازگی گرفته شده باشد، در فورمه نصب شود.

اسناد مکملهء دیگر که با درنظر داشت وضعیت و شرایط شما، ارایه می گردد : آیا شما متآهل هستید یا از همسر جدا شده (طلاق) ؟ فوتوکاپی "کتابچهء ثبت تشکیل خانواده" و یا کاپی نکاح خط یا کارت تولد "ولادت" که در آن رویداد درج شده باشد ....

واجد الشرایط بودن شما برای انتخاباتی که در پیشرو است

ثبت نام در لِست رای دهندگان کابل، درعین زمانیکه درج لِست انتخاباتی در فرانسه برای سهمگیری در انتخابات محلی باشید، برای شما زمینهء اشتراک را در انتخابات آینده که در سفارت فرانسه دایر می گردد، مساعد می سازد. شما تا تاریخ 31 دسامبر سال جاری، موقف خودرا برای سال انتخاباتی بعدی، تجدید یا تغییر داده می توانید.

اگر شما در جریان ثبت نام در نهاد درج قرار دارید، فقط بگونه صحیح قسمت اخیر مسمأ به "لِست انتخاباتی قونسلی" فورمهء ثبت نام در نهاد درج را تکمیل نمایید.

اگر در نهاد درج قبلاً ثبت نام شده باشید، می توانید با پیوستن به "Mon consulat.fr" ذریعهء کود نمبر تان (NUMIC) و از آدرس ایمیل مورد ارجاع، دست به اقدام دراین روند زنید. در صورت بروز مشکلات در پیوند یا هر تقاضای خاص با آدرس برقی ذیل بتماس شوید : contact@ambafghanistan-fr.com

چگونه دوسیهء ثبت نام خودرا تسلیم نمایم ؟

شما می توانید دوسیه خودرا شخصاً با داشتن وعده ملاقات و معرفی خویش، از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر، به شعبهء قونسلی بسپارید.

در زمان حضورتان باید حامل اسناد اصلی فوق الذکر و فتوکاپی های آنها باشید.
با ارسال پیام بواسطهء ایمیل عنوانی خدمات قونسلی، در قسمت مربوط به هدف از گسیل این نامه برقی، "ثبت نام در نهاد درج" نوشته شود.

دوسیهء ثبت نام باید الزاماً در یک ورق بشکل "پی.دی.اِف" ارسال گردد.

*******************************************************************************

تاریخ نشر 18/01/2016

قسمت بالایی صفحه