"قهوه خانهً موسسات فرانسوی"

سفارت فرانسه سکوی جدید گفتمان برای موسسات فرانسوی در افغانستان را ایجاد کرد : "قهوه خانهً موسسات فرانسوی". و آن عبارت است از صبحانه ماهوار و غیر رسمی در انستیتوت فرانسه "ایفا". در این گردهمایی جمله نمایندگان موسسات/انجوهای فرانسوی به هر حجم، بخش فعالیت و ساحهً کاری که باشد، با هم جمع می شوند. هدف از این ابتکار، تشویق همسویی ها، سهولت جهت گفتگو و شناختاندن فعالیت های سفارت است.
15 انجو/انجمن فرانسوی فعلآ در افغانستان حاضراند، تعدادی شان بطور مستمر بعد از ختم اشغال شوروی در کشور استقرار دارند. از میان موسسات فرانسوی می توان از "مبارزه علیه گرسنگی"، "اکتید"، "افغانستان فردا"، "افرن"، "زنجیر امید"، جی ار ای"، "هاندیکپ انترناسیونال"، "مدیرا"، "تجدید کورسهای طبی برای افغانها"، "اولین کمک عاجل طبی بین المللی"، "افغانستان آزاد"، "همبستگی بین المللی"، نام برد. در راستای تداوم، انجمن های دیگر فرانسوی مانند "دی.ای.ار.ای.اش"، "کودکان افغانستان و دیگر جا ها" و "پلیکان" مبتکر برنامه های همبستگی می باشند.
این موسسات اصولآ در ساحات گوناگون فعالیت دارند : امداد بشر دوستانه، صحت، انکشاف دهات، تعلیم و تربیه و محیط زیست. حجم و پوشش جغرافیایی انجمن های مزبور نیز تغییر می کند. (در ولایات مرکزی کشور : "مدیرا"، "جی ار اس"، "اولین کمک عاجل طبی بین المللی"، "مبارزه علیه گرسنگی"، "افغانستان آزاد" و "همبستگی بین المللی". در شرق : "مدیرا"، "تجدید کورسهای طبی برای افغانها" و "اولین کمک عاجل طبی بین المللی". در شمال : "اکتید"، "مبارزه علیه گرسنگی" و "همبستگی بین المللی". در جنوب و غرب کشور : "هاندیکپ انترناسینال".) این موسسات با وجود عدم تجانس شدید با چالش های همگون مواجه هستند، بالخصوص با معضل امنیت و دسترسی به مردم. امری که همبستگی بارز را در میان موسسات فرانسوی تقویه می کند.
گوناگونی این موسسات و دلبستگی شان به افغانستان و با شهروندان اش، در تبلور همکاری فرانسه سهم بزرگ دارد. موجودیت "قهوه خانهً موسسات فرانسوی" فرصتی خوبی جهت گفتمان مثمر انجمن های فرانسوی با سفارت فرانسه در کابل خواهد بود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه