قصر فرانسوی شانزدهمین جشنواره دوسالانه بین المللی مهندسی ونیز (۲۲ فبروری ۲۰۱۸ / ۳ حوت ۱۳۹۶)

بروز پنجشنبه ۲۲ فبروری ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۳ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی، خانم فرانسواز نیسِن، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه، رویکاری بنام "محلات بی انتها" قصر فرانسوی را در راستای برگزاری شانزدهمین جشنواره دوسالانه مهندسی ونیز معرفی نمود. تیم مسمأ به "هنوز خوشبخت" که از جانب خانم نیسِن وزیر اطلاعات و فرهنگ، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و انستیتیوت فرانسوی برگزیده شده است، تأمین انتظام و انسجام رویکار مذکور را بعهده خواهد داشت.

JPEG

پیشنهادی بنام "محلات بی انتها" تیم مهندسین موسوم به "هنوز خوشبخت" که متشکل است از شخصیت های چون نیکولا دُلون، ژولیَن شوپین و سِباستیان ایمار، به محلات و اماکنی ارزش و ارج می دهد که بطور مبتکرانه و خلاق تعبیه گردیده و باعث ایجاد روندهای مهندسی با کیفیت شود.

پیشنهاد مذکور از سراسر سرزمین، ده محله را ارزش و ارتقا می بخشد. این مأمول ثمره ابتکارات جامعهء مدنی و جمعیت های است که بازتاب دهنده بعضی آزادی های تجربوی و امکانات عرضه شده بوسیله علم مهندسی باشد.
این پیشنهاد با جولان درآوردن ارزش های آزادی واقعی و سخاوتمندی، به موضوع "فضای آزاد" که از سوی خانم ها ایوون فارِل و شِلی مَکنامارا، مهندسین ایرلندی و دو کمیشنر عمومی جشنواره دوسالانه انتخاب شده است، پاسخ می دهد.

برای خانم های یادشده، "فضای آزاد" بیانگر سخاوتمندی روان و هوش و اندک احساس بشردوستانه ای است که حمایه گر ظرفیت بنیادی علم مهندسی در راستای پرورش و مدد به رابطهء موجود میان انسان، ماحول و فضا باشد.

JPEG

تیم مسمأ به "هنوز خوشبخت"، برای ترتیب دهی دیزایین ساختار قصر فرانسوی، استفاده مجدد از مواد و وسایل ستودیوی ونیزیا را برگزید. ستودیوی وینیزیا در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) از سوی هنرمند اکزاویهِ ویلهان حین برگزاری پنجاه و هفتیمن جشنواره دوسالانه بین المللی هنر در شهر ونیز اعمار گردید، و تیم موسوم به "هنوز خوشبخت" قصر فرانسوی را با درنظرداشت همان ساخت و ساز چند ماه قبل اش، تغییر خواهد داد.

بخش اعظم رویکار ترتیب دهی دیزایین قصر فرانسوی با مشارکت مجمع مهندسین "ای.تی.سی."، در خود ساحه آباد خواهد شد.

JPEG

کتلاگ قصر که از سوی انتشارات "بی.فور.تو" آذین چاپ یافته است، رساله ای است حاوی دو بخش. بخش اول گردآورنده دستکم ده مولف آموزش یافته علوم بشری، جهت تعمیق مفکوره های بدرآمده از اعمار ده محل و مکان معرفی شده در قصر با بکارگیری از بدو رشته های مختلفه شان، است. بخش دوم که با طراحی های جوخن گِرنِر و عکاسی های الکسا برونهِ مصور گردیده است، رشته سخن را به فعالان مختلف (منهدسین و حاملین رویکارها) محلات مذکوری که با انجام پرسش از عملکردهای خودشان آمادهء بازی پرسش نامه باشند، می سپارد.
(...)

جهت دریافت معلومات مزید و جامع :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2018/article/pavillon-francais-de-la-16e-biennale-internationale-d-architecture-de-venise-22

تاریخ نشر 05/03/2018

قسمت بالایی صفحه