قزاقستان – ملاقات و گفتگوی آقای ژان– بَتسیت لوموان، منشی دولت نزد وزیر امور خارجه فرانسه با آقای بخید سلطانوف، وزیر تجارت و ادغام قزاقستان – (۲۰ جنوری ۲۰۲۰ / ۳۰ جدی ۱۳۹۸)

بروز دوشنبه ۲۰ جنوری ۲۰۲۰ میلادی (۳۰ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای ژان– بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از آقای بخید سلطانوف، وزیر تجارت و ادغام جمهوری قزاقستان در مقر وزارت مذکور استقبال و پذیرایی نمود. وزرأی فوق الذکر عرصه های عنعنوی و متداول همکاری مان را (یعنی، هوانوردی، فضانوردی، حمل و نقل بذریعهء خطوط آهن) را مطمح بحث و مداقه قرار داده، و یک ارزیابی مرحله ای را درمورد بخش های جدید اقتصادی حاوی اولویت در پیوند با رابطه مان (خواربار، دیجیتال، نیروهای تجدید پذیر) را انجام دادند.

جمهوری قزاقستان با هزینهء ۱۲ میلیارد یورو سرمایه گذاری های که از سوی شرکت های فرانسوی صورت پذیرفته است، نخستین شریک اقتصادی و تجاری جمهوری فرانسه در آسیای مرکزی محسوب می گردد. جمهوری قزاقستان بتاریخ ۱۱ جون سال ۲۰۰۸ میلادی (۲۲ جوزا سال ۱۳۸۷ هجری شمسی) یک مشارکت راهبردی را با جمهوری فرانسه عقد کرد.

منشی دولت در وزارت امور خارجه کشور تمنا و ارتجاء جمهوری فرانسه را در راستای تعمیق همکاری میان دو کشور مان بر بنیاد موفقیت های از قبل تسجیل یافته و بدست آمده، بخصوص در بخش فنآوری های عالی خاطرنشان ساخت.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kazakhstan/evenements/article/kazakhstan-entretien-de-jean-baptiste-lemoyne-avec-bakhyt-sultanov-ministre-du

تاریخ نشر 02/02/2020

قسمت بالایی صفحه