قراردادهای مربوط به رفع قروض و انکشاف

ماحول و محتوی : ابتکاری بنام "کشورهای فقیر خیلی مقروض" (پی.پی.تی.او.)

هدف از ابتکاری بنام "کشورهای فقیر خیلی مقروض" (پی.پی.تی.او.) که در اثر اقدامات مشترک صندوق وجهی بین المللی (اف.ام.ای.) و بانک جهانی (بی.ام.) از ماه سپتامبر سال ۱۹۹۶ میلادی (سنبله/میزان ۱۳۷۵ هجری شمسی) به بعد شکل گرفت و پا به منصهء عمل گذاشت، و بمنظور نزول وام ممالک مذکور به سطح تعریف شده قابل برداشت، کاهش چشمگیر، ملموس و سریع بدهی "کشورهای فقیر خیلی مقروض" است. حجم مجموعی کاهش های بدهی درچوکات ابتکار "کشورهای فقیر خیلی مقروض" (پی.پی.تی.او.) برای ۳۹ مملکت واجد شرایط گزینش، به مبلغ ۷۴ میلیارد دالر بالغ می گردد. جمهوری فرانسه نخستین شریک و امدادگر این ابتکار، بتاریخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۰ جدی ۱۳۹۲ هجری شمسی) مبلغ تقریباً ۲۰ میلیارد یورو این قروض الزاماً بازپرداخت را منسوخ گردانیده بود.

ابتکار مذکور حاوی طی مراتب چندین مرحله ای بوده، و به کشورهای قابل دسترسی و باز می باشد که بعضی شاخص های واجد شرایط گزینش را احترام و مراعات کرده، و در گام نخست نایل به شمولیت در "نقطهء تصمیم" گردند. "نقطهء تصمیم" باب یک مرحله ای را می گشاید که طی آن تحلیلی از قابل برداشت بودن قرض یا قروض ممالک متقاضی، و تعریف و مشخصات از روند تنزیل حجم قرض انجام می یابد.

زمانیکه کشورها یا منابع وام دهنده چندجانبه از اکمال شروط و قیود یادشده اطمینان حاصل نمایند، آنگاه راضی به انجام نخستین کاهش خدمات قروض می گردند. با درنظرداشت و حفظ شرط اجرای اصلاحاتی که در جریان کار "نقطهء تصمیم" اتخاد می یابد، و با تطبیق مناسب و سالم باقی برنامه های حمایت شده بذریعهء وام های صندوق وجهی بین المللی (اف.آم.ای.) و بانک جهانی (بی.ام.)، کشور نامزد در آن فُرصت به مرز و حدود "نقطهء اختتام" تقرب و راه می یابد. معذالک، این کشور امر تنزیل کامل و برگشت ناپذیر قروض خارجی چندجانبه و دوجانبه خویش را دریافت می دارد. (...)

JPEG

جهت اخذ معلومات جامع و مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/l-aide-publique-au-developpement-francaise-et-ses-principes/l-aide-publique-au-developpement-francaise/article/les-contrats-de-desendettement-et-de-developpement

تاریخ نشر 16/01/2018

قسمت بالایی صفحه