قتل عام در پکتیکا : فرانسه سوَقصد را محکوم می کند. [fr]

فرانسه سوَقصد شنیع یکشنبه 23 نوامبر مصادف 2 قوس در پکتیکا ولایت شرقی افغانستان را شدیداً محکوم می کند. عملِ خونینی که باعث کشته شدن تعداد عدیدی از افراد ملکی شد.

فرانسه احساس تاَثرات عمیق خودرا اظهار داشته و به وابستگانِ قربانیان تسلیت صادقانه خودرا عرض می دارد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه