قتل خانم دافنهِ کاروانا گالیزیا، روزنامه نگار مالتایی (۱۶ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۲۴ میزان ۱۳۹۶)

قتل خانم دافنهِ کاروانا گالیزیا، روزنامه نگار مسائل تحقیقاتی سرزمین مالت، یک حمله قبیح بر آزادی مطبوعات که امر بنیادینی در راستای روال درست و مناسب کُل جامعهء مردم سالار محسوب می گردد، است.

PNG

ما امیدواریم که تحقیقات قضأیی جاری بر واقعیت این واقعه اسفناک روشنی افگنده و به آن وضاحت و شفافیت لازمه بخشد.

کشور فرانسه مراتب تعزیت و تسلیت خویش را به خانوادهء خانم دافنهِ کاروانا گالیزیا تقدیم می دارد و در این آزمون حساس، به مردم و مقامات سرزمین مالتا از همبستگی و پشتیبانی خویش اطمینان می دهد
.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/malte/evenements/article/malte-assassinat-de-la-journaliste-daphne-caruana-galizia-16-10-17

تاریخ نشر 18/10/2017

قسمت بالایی صفحه