قبرس – روند مذاکرات (ژِنیو، ۹ جنوری ۲۰۱۷ / ۲۰ جدی ۱۳۹۵)

در حالیکه بروز دوشنبه ۹ جنوری ۲۰۱۷ (۲۰ جدی ۱۳۹۵) مذاکرات بین القبرسی در راستای دوباره متحد نمودن این جزیره در شهر ژِنیو از سر گرفته شد، کشور فرانسه بر پشتیبانی همه جانبه اش از رهبران هر دو جامعه تأکید می ورزد، و اعتماداش را به آقای اِسپِن بَرت اید، مشاور خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد تجدید می نماید.

فرانسه از جمیع فعالان دعوت می نماید تا برای موفقیت این روند سعی و تلاش بخرچ دهند.

نائل آمدن به یک توافقنامه درمورد سرنوشت قبرس، یک خبر نیک وعالی، نخست برای ثبات و رفاه این جزیره، و همچنان نیز برای تمام منطقه و اتحادیهء اروپا خواهد بود.

JPEG


جهت دریافت معلومات مزید
:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chypre/evenements/article/chypre-processus-de-negociations-09-01-17

تاریخ نشر 12/01/2017

قسمت بالایی صفحه