قبرس – ازسرگیری روند مذاکرات (ژنیو، ۲۸ جون ۲۰۱۷ / ۷ سرطان ۱۳۹۶)

مذاکرات بین القبرسی در راستای تحقق اتحاد مجدد از سرگرفته شد.

فرانسه، مطابق به معیارهای تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد و در حرمتگزاری به دست آوردهای جماعت، از بذل تلاش های سران هر دو جامعه قبرسی در راستای دریافت راه حل پایدار و قناعت بخش برای تأمین امنیت در جزیرهء قبرس و هم برای دو جناح ذیدخل قضیه، پشتیبانی می کند.

فرانسه از اجرای وساطت تحت سرپرستی سازمان ملل متحد حمایت و جمیع فعالان را دعوت به بذل تقلا و زحمت جهت پیروزی روند مذکور می کند. آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بروز دوشنبه ۲۶ جون (۵ سرطان)، از آقای ایوانیس کاسوولید همتای قبرسی اش مشایعت و استقبال بعمل آورد و با موصوف در عرصه بحث و گفتگو نمود.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chypre/evenements/article/chypre-reprise-du-processus-de-negociations-28-06-17

تاریخ نشر 02/07/2017

قسمت بالایی صفحه