قانون "ابداع وخلاقیت": طبع و نشر نخستین فرامین.

قانون مربوط به آزادی خلاقیت و ابداع، مهندسی و میراث تاریخی (ال.سی.ای.پی.) که بتاریخ ۷ جولای ۲۰۱۶ میلادی (۱۷ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی) رسماً اعلام گردید، الگوی فرهنگی فرانسه را تحکیم بخشیده و ماندگار می سازد. چند تدبیری وابسته به قانون مذکور در متون اجرائی مشخص شده است. اشارات موجزی به فرامین بیشتر نمادین :

JPEG

- موسیقی : مأموریت های میانجی هنر موسیقی
ماده ۱۴ قانون مورخ ۷ جولای ۲۰۱۶ میلادی (۱۷ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی) حضور یک واسط یا میانجی را واجب می گرداند. این میانجی برعلاوه تطبیق یک کود کاربرد، باید راه حل های مصالحه را در دعواهای حقوقی ای که فعالان مختلف هنر موسیقی را در تقابل قرار می دهد، جستجو نماید.

JPEG

- مهندسی : نشان "مهندسی معاصر چشمگیر"، اصلاح شورای مهندسین و نقض و تخلفات در قواعد ساخت و عمران
ماده ۷۸ قانون مورخ ۷ جولای ۲۰۱۶ میلادی (۱۷ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی) یک شعار و نشان جدیدی را بنام "مهندسی معاصر چشمگیر" درمیان گذاشته، تعمیم می بخشد

- میراث تاریخی : تغییر و تعدیل انتظامات مربوط به میراث جهانی، آبدات تاریخی و به ساحات میراث باستانی چشمگیر و ایجاد شش نخستین "ساحات ملی"
قانون مورخ ۷ جولای ۲۰۱۶ میلادی (۱۷ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی) تعدادی از انتظامات ذیدخل مسئله را در عرصهء مواریث باستانی تغییر می دهد.

JPEG

- سینما : شفافیت در محاسبات، شرایط بهره برداری، نظم نظارت و تفتیش و مأموریت های دیدبانی
ماده ۲۱ و ماده ۲۶ قانون مورخ ۷ جولای ۲۰۱۶ میلادی (۱۷ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی) امر شفافیت را در محاسبات تولید و استعمال آثار سینمایی طویل المدت الزامی می گرداند.

- تحصیلات عالی : یک شورای ملی تحصیلات عالی و تحقیقات هنری و فرهنگی
ماده ۵۲ قانون مورخ ۷ جولای ۲۰۱۶ میلادی (۱۷ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی) یک شورای ملی تحصیلات عالی و تحقیقات هنری و فرهنگی را ایجاد می کند. این مرجع یا کانون ملی، محل گفتگو، گفتمان و مباحثه و نمایندگی از نهادهای تحصیلات عالی و تأسیسات تحقیقاتی مرتبط به وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه محسوب می گردد.

JPEG

- کتاب : تدابیری به نفع معلولین و معیوبین
ماده ۳۳ قانون مورخ ۷ جولای ۲۰۱۶ میلادی (۱۷ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی) مربوط می شود به تولید دوباره و نمایندگی بواسطهء افراد معنوی و اخلاقی، و نهادهای باز عامه جهت مراجعه و مشورت خواهی شهروندانی که از یک یا چند معلولیت صدمه دیده رنج می برند : نارسآیی یا ضعف ها در فعالیت های حرکتی، جسمی، حسی، ادراکی یا روانی : فهرست افراد معنوی و اخلاقی، قبولی و تصدیق این افراد، مشخصات، گزینش و شرایط دسترسی به آثار.

جهت اخذ معلومات مزید و جامع در زمینه :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Loi-creation-les-premiers-decrets-sont-parus

تاریخ نشر 06/08/2017

قسمت بالایی صفحه