فیلیپین – حقوق بشر – بازداشت خانم لیلا دو لیما (۲۴ فبروری ۲۰۱۷ / ۶ حوت ۱۳۹۵)

فرانسه با اضطراب و تشویش از خبر بازداشت سناتور خانم لیلا دو لیما یکی از چهره های سرشناس و بزرگ مخالفین فیلیپینی و رئیسه اسبق کُمیسیون حقوق بشر اطلاع حاصل نمود.

JPEG

فرانسه با دقت زیاد شرایط تحمیل شده برموصوفه را پیگیری می کند.

عواقب کارزار مبارزه علیه مواد مخدر توأم با ازدیاد اعدام های فرا عدلی و قضایی، بخصوص مایهء نگرانی است.

امر اساسی است تا فیلیپینی ها حاکمیت قانون و تعهدات بین المللی را که درمورد حقوق بشر، بل الخصوص در بخش معاهده بین المللی در پیوند با حقوق مدنی و سیاسی سپرده اند، رعایت نمایند.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/philippines/evenements/article/philippines-droits-de-l-homme-arrestation-de-mme-leila-de-lima-24-02-17

تاریخ نشر 26/02/2017

قسمت بالایی صفحه