فوت یک روزنامه نگار فرانسوی (۲۰ جون ۲۰۱۷ / ۳۰ جوزا ۱۳۹۶)

ما با تأثر و اندوه فراوان از فوت ستیفن ویلنوف که گزارشی را برای مجلهء "فرستاده ویژه" مربوط به "فرانس ۲" در عراق تهیه می کرد، اطلاع حاصل نمودیم.

JPEG

ستیفن ویلنوف قربانی انفجار ماینی گردید و در اثر جراحاتی که برداشته بود، جان داد. انفجار این ماین دو تن از همکاران نامبرده را نیز مجروح ساخت و یک رهنمای عراقی را به کام مرگ کشانید.

ما خودرا در سوگ و غم خانواده وی شریک دانسته و به بازماندگان اش ابراز تسلیت و همدردی می نماییم. ما تیم های "فرانس تلویزیون" و شرکت "۵ بیس پرودکشن" را که ویلنوف با ایشان کار می کرد، از همبستگی عمیق مان اطمینان می دهیم. جرأت و مسلکی بودن اش، وی را مبدل کرده بود به یک روزنامه نگار محترم و مورد ستایش نزد تمامی آنانیکه با آنها همکاری و اجرای وظیفه نموده بود.

سفارت فرانسه در بغداد به دو هموطن مجروح مان کمک و حمایت تام کرده، خدمات ضروری را رسانیده و با خانواده های شان در تماس می باشد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/evenements/article/deces-d-un-journaliste-francais-20-06-17

تاریخ نشر 21/06/2017

قسمت بالایی صفحه