فــــــــرانسه – افغانستــــــــان : دیـــــدار آقای الـــن ژوپـــه با آقــــای زلــــــمی رســــــــول، وزیـــــــــر امور خــــارجه افغانستـــــــــان ( 26 اکـــــتوبر )

آقای الن ژوپه، وزیر امور خارجه و اروپایی با همتای افغانش آقای زلمی رسول به تاریخ 26 نوامبر ملاقات نمود

JPEGبا استفاده از این فرصت، آقای ژوپه به همتای افغانش پیشنهاد فرانسه راجع به پیمان دوستی و همکاری بین فرانسه و افغانستان را که از طرف رئیس جمهور در جریان بازدید شان به تاریخ 12 جولای اعلان کردیده بود، ارایه نمود.
این پیمان نشان دهنده تعهد فرانسه در قبال افغانستان در دراز مدت بوده که دربرگیرنده پروگرام های همکاری برای یک دوره اول پنج ساله در ساحات امنیت ( تعلیم و تربیه اردو، تعلیم و تربیه پولیس و ایجاد ژاندارموری افغان)، همکاری های علمی، فرهنگی و تخنیکی ( زراعت، تحقیقات، معارف، صحت، باستانشناسی، دولت داری)، ساختار های زیربنایی ( آبیاری، خط آهن، معادن)، اقتصاد، مالیات و تجارت میباشد.
این پیمان بازتابدهنده تقویت کمک های ملکی ما در موقع آغاز کاهش تدریجی حضور نظامی ما در چوکات توافقات که در جریان اجلاس ناتو در شهر لیزبن در ماه نوامبر سال 2010 صورت گرفت، در قبال افغانستان میباشد.
در خلال این دیدار راجع به وضعیت عمومی افغانستان، پیشرفت های پروسه انتقال و همچنان روی آمادگی های کنفرانس استانبول ( 2 نوامبر ) و کنفرانس بن که قرار است به تاریخ 5 دسامبر سال 2011 دایر گردد، نیز صحت گردید. علاوه بر این، آقای رسول به تاریخ 27 اکتوبر در جلسات استماعیۀ شان در کمسیون امور خارجه و دفاعی مجلس سنا و بعدآ در کمسیون امور خارجه مجلس نمایندگان حضور یافتند.

تاریخ نشر 20/11/2011

قسمت بالایی صفحه