فعالیت های باستانی هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (DAFA)، در بامیان [fr]

هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (DAFA)، یک دور جدید مطالعات باستانی را در محل تاریخی شهرغلغله براه انداخت.

به اثر تقاضای یونسکو یا سازمان ملل متحد برای معارف، علم و فرهنگ، هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان "دافا" در ساحهء باستانی غلغله برای مرمت کاری و احیای یک بخش شهر تخریب شده، دست اندرکار می شود. ساحه متذکره که در نشیب غرب شهر واقع است، متشکل از اتاق های زیاد گنبدی نما بوده و نظر به قرایین از آنها بحیث گدام های تعبیه شده در دو کنار یک سرک، استفاده بعمل می آمد. بر تمام ساحات مذکور یک مجموعهء وسیع آباد شده در چندین طبقه و سطح غلبه داشت. بدون تردید، اعضاَی نخبگان شهرنشین شهرغلغله دراین مجموعهء وسیع و بزرگ مسکن گزین بودند.

JPEG

هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان با همکاری انستیتیوت ملی افغانستان و محصلین تحت آموزش و کارآموزی، به ادامه اولین کمپاین حفریات باستانی ماه اکتوبر سال 2014، اینک ماَموریت جدیدی را راه اندازی نموده است. حین نخستین دور ترمیم آثار و احیای محل باستانی، بازمانده های تاریخی منظماً سجل گردید، یک نقشه جامع وضع مکانی ساحهءمورد تحقیق تدوین یافت و اشیای سیرامیک از خاک بیرون کشیده شد. مطالعهءعمیق این بازمانده ها همانند آثاریکه در کمپاین باستانی قبلی بدست آمده بود، به احتمال غالب اجازه تاَئید این فرضیه را می دهد تا تاریخ قسمت عمده ای این ساحه را در قرون میان 10 الی شروع سده 13 عصر ما رقم زد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه