فعالیت بشردوستانه – جلسهء گروه گفت و شنود بشردوستانه (۱۵ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۵ حوت ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، نخستین نشست سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) گروه گفت و شنود بشردوستانه را که به ارزیابی و بازنگری پلان راهبردی ما درمورد امور بشردوستانه اختصاص یافته بود، بتاریخ ۱۵ مارچ گذشته در مقر وزارت امور خارجه فرانسه یا "کیِ دورسیِ" ریاست نمود.

JPEG

گروه گفت و شنود بشردوستانه که در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ هجری شمسی) درچوکات نخستین "راهبرد بشردوستانه" جمهوری فرانسه برای سالیان ۲۰۱۲ – ۲۰۱۷ میلادی/ ۱۳۹۱ – ۱۳۹۶ هجری شمسی پا به عرصهء کار گذاشت، یک جایگاه تبادل نظریات و گفتمان پیگیر میان وزارت امور خارجه فرانسه و نمایندگان عمده انجمن های غیر حکومتی فرانسوی محسوب می گردد، و از سوی مرکز بحران و حمایت این وزارت انتظام یافته، مدیریت می شود.

JPEG

هدف از این بحث و گفتگو، آغاز تهیه و تدوین برنامه جدید راهبردی بشردوستانه بوده که بعداً در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) به کنفرانس ملی امور بشردوستانه تقدیم می گردد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/actualites-et-evenements/evenements/article/action-humanitaire-reunion-du-groupe-de-concertation-humanitaire-15-03-17

تاریخ نشر 19/03/2017

قسمت بالایی صفحه