فصل فرهنگی

فصل فرهنگی سال ۲۰۱۷، نخستین دور ترتیبات و انتظامی است برای ارزش دهی به فرهنگ در داخل فرانسه و خارج از این کشور. هدف از این فصل فرهنگی، تجلی عرضه فرهنگی شکوفا و متنوع در پاریس و حومهء پاریس یا در ساحه وسیعی بنام "جزیرهء فرانسه" بوده و تمامی بخش های هنری را دربرمی گیرد. فصل فرهنگی سال ۲۰۱۷ مذکور نشان می دهد که پدیدهء فرهنگ در پاریس و همچنان در سرتاسر فرانسه زنده بوده و رشد می کند، و تجربه ای است که شباهتی به تجارب دیگر ندارد.

PNG

تاریخ نشر 09/04/2017

قسمت بالایی صفحه