"فرِد" : یک سکوی جهت فراگیری و تدریس لسان فرانسوی [fr]

آیا لسان فرانسوی را تدریس می کنید ؟ آیا این لسان را می آموزید ؟ سکوی موسوم به "فرِد" – (http://www.franceducation.fr/) به شما زمینهء دسترسی مجانی را به چندین هزار محتوای باکیفیت فراهم می کند : ویدیوها، متون، جدول های معلوماتی، پودکاست ها وغیره.

تسهیل دسترسی به منابع بروی خطوط مجازی

سکوی مسمأ به "فرِد" به پنج زبان (یعنی فرانسوی، انگلیسی، عربی، اسپانیوی و پرتگالی) آماده گردیده و قابل استفاده می باشد، و یک دسترسی سهل را به بیش از ۰۰۰ ۲ منبع کار شیوهء آموزشی ای که مولود متصدیان امور عامه (انستیتیوت فرانسوی، مرکز آموزش از راه دور – "سی.ان.او.دی."، شبکهء ایجاد و همسویی آموزشی – "کَنوپیِ"، تلویزیون ۵ جهان، رادیوی بین المللی فرانسه – "آر.اف.آی." وغیره) و فعالان عمده "ایدتِک" فرانسوی است، ارائه می کند.

سکوی موسوم به "فرِد" که از سوی وزارت اروپا و امور خارجه با همکاری و مدد وزارت معارف و جوانان جمهوری فرانسه حمایت می شود، از فنآوری انکشاف یافته بواسطهء شرکت فرانسوی بنام "کوانت" مستفید می گردد.

هر کاربر، برعلاوه مراجعه به منابع ذیعلاقه بذریعهء یک محرک جستجو، می تواند ارجاع محتویات اضافی را مستقیماً در سکوی مذکور پیشنهاد نموده، و روزانه آن را فعال سازد. سکوی مسمأ به "فِرد" به زبان آموزان نیز اجازهء روآوردن به نهادها و مراکز زبان را در داخل کشور اقامت شان بواسطهء یک دستگاه تشخیص جغرافیایی می دهد. بالاخره، کاربران با ایجاد یک نمبر حساب، به محتویات اختصاصی برای فراگیری و تدریس لسان فرانسوی دسترسی دارند.

یک تدبیر راهکار برای لسان فرانسوی و تکثر لسانی

سکوی موسوم به "فرِد" یکی از ۳۳ تدبیر راهکار برای لسان فرانسوی و تکثر لسانی است که از جانب رئیس جمهوری فرانسه بتاریخ ۲۰ ماه مارچ سال ۲۰۱۸ میلادی (۲۹ ماه حوت سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) معرفی گردید. سکوی "فرِد" با گذاشتن عرضهء تعلیمی بروی خطوط بیشتر قابل دید و دسترسی بهتر، هدف اش رقابت در جذابیت لسان فرانسوی در سرتاسر جهان است. پخش و ترویج، و فراگیری لسان فرانسوی تعاملات اصلی دیپلوماسی نفوذ و تأثیرگذاری کشور مان را تشکیل می دهد. لسان فرانسوی با داشتن دستکم ۲۷۵ میلیون فرانسوی زبان، پنجمین زبانی است که بیشتر درجهان با آن صحبت می شود. تا سال ۲۰۵۰ میلادی (سال ۱۴۲۹ هجری شمسی)، تعداد متکلمین فرانسوی زبان بایست تا به ۷۰۰ میلیون تن رسد.

ازهمین اکنون تماس و معلومات لازمه حاصل نمایید : : http://www.franceducation.fr/

جهت دریافت معلومات مزید : : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements-2019-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/fred-la-plateforme-pour-apprendre-et-enseigner-le-francais

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه