فرهنگ – گشایش برنامه تحت عنوان "فرانکفورت برنگ و روان فرانسوی" : دعوت افتخاری ویژه از فرانسه جهت اشتراک در نمایشگاه کتاب فرانکفورت (۱۰ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۱۸ میزان ۱۳۹۶)

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، انستیتیوت فرانسوی را موظف ساخت تا شکل و محتوی برنامه های فرهنگی و ادبی قصر فرانسوی مربوط به نمایشگاه کتاب فرانکفورت را انسجام بخشیده، تدویر نماید.

JPEG

کشور فرانسه از تاریخ ۱۰ الی ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی (از ۱۸ تا ۲۳ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی)، جایگاه خاص افتخاری این نمایشگاهی را که نخستین یوم موعود بین المللی تجاری صنعت کتب محسوب می گردید، از آن خود ساخت. در این بازار کتب و مواد طباعتی، دستکم ۳۰۰ بنگاه نشراتی فرانسوی و بیش از ۱۳۰ مولف و نویسنده به لسان فرانسوی شرکت ورزیدند.

قصر فرانسه از برنامه بنام "فرانکفورت برنگ و روان فرانسوی" پذیرایی کرد و با درنظرداشت این مأمول که لسان فرانسوی الهام بخش جمله تنوع ادبیات در خود فرانسه و در همه قاره ها است، به این زبان جایگاه خاصی قایل گردید. قصر مذکور نیز بر کتب جوانان تأکید ورزید و از هشت ستارتوپ برگزیده شده در امر نوآوری انقطاعی شان درعرصهء نوشتار و چاپ دعوت بعمل آورد.

JPEG

اولویت دیپلوماسی فرهنگی مان را ارتقای تولید و کیفیت کتب فرانسوی جهت صادرات تشکیل می دهد. %۵،۱۸ عواید بدست آمده از نشرات فرانسوی در بخش صادرات این صنعت حصول می گردد، و طی ده سال اخیر حجم واگذاری های حقوقی مسیر بیش از مضاعف را پیموده است.

JPEG

جهت اخذ معلومات مزید در زمینه از سایت "فرانس دیپلوماسی" : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/evenements/article/la-france-invitee-d-honneur-de-la-foire-du-livre-de-francfort-20-06-17

و http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/evenements/article/la-france-invitee-d-honneur-de-la-foire-du-livre-de-francfort-11-15-09-17

تاریخ نشر 11/10/2017

قسمت بالایی صفحه