فرهنگ – شورای سوق و جهت دهی راهبردی انستیتیوت فرانسه (۱۵ دسامبر ۲۰۱۶ / ۲۵ قوس ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه بتاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶ (۲۵ قوس ۱۳۹۵) سومین شورای سوق و جهت دهی راهبردی انستیتیوت فرانسه را ریاست نمود.

JPEG


شورای مذکور که متشکل است از افراد منتخب محلی و ملی، نمایندگان حکومتی، نهادها، موسسات مسلکی و شخصیت های شایسته، قسماً تجدید تشکل یافت و اکنون اعضأی جدید، متخصصین و نمایندگان فرهنگ، صنایع فرهنگی و خلاق، شخصیت های بارز تحصیلات عالی و مجتمعات مرضی، مانند خانم کاترین مورین – دزایلی، آقای رولان ری، خانم ایزابِل جیوردانو، خانم نوزه بوجِما، خانم اَن - سِسیل ورمس، آقایان ژان – گی بوَن یا میشل بِرتران را در بطن خود می پذیرد.

شورای مذکور نظریات و دیدگاه های اش را درمورد رویکار قرارداد اهداف و ابزاری که باید اولویت های جغرافیایی و مملو از موضوعات انستیتیوت فرانسه را تعیین کند، بیان نموده توضیح داد. انستیتیوت فرانسه متصدی فعالیت های فرهنگی خارجی فرانسه در مرحله مربوط به سالیان ۲۰۱۷ – ۲۰۱۹ (۱۳۹۶ - ۱۳۹۸) است. این متن قبل از آنکه در اوایل سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به شورای اداری نهاد سپرده شود، متعاقباً به پارلمان ارائه خواهد گردید.

انستیتیوت فرانسه یک نهاد عامه دارای خاصیت صنعتی و تجارتی بوده و تحت سرپرستی دوگانه وزارتخانه های اطلاعات و فرهنگ و امور خارجه و انکشاف بین المللی قرار داشته، و به تأسی از قانون مورخ ۲۷ جولای ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) مرتبط به عملکرد بیرونی دولت، ایجاد گردیده است. کشور فرانسه در خارج، جهت گسترش سیاست نفوذ و جاذبیت اش، بر شبکه مرکب از ۹۶ انستیتیوت فرانسه و بیش از ۸۰۰ باب "الیانس فرانسوی" اتکا می کند.

جهت معلومات مزید : : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2016/autres-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2016/article/culture-conseil-d-orientation-strategique-de-l-institut-francais-15-12-16

تاریخ نشر 29/12/2016

قسمت بالایی صفحه