فرهنگ – شهر لیل با حومه وسیع آن ، پایتخت جهانی طرح و دیزایین ۲۰۲۰ / ۱۳۹۹ (۱۴ اکتوبر ۲۰۱۷/ ۲۲ میزان ۱۳۹۶)

ما از انتخاب مورخ ۱۴ اکتوبر (۲۲ میزان) سازمان جهانی طرح و دیزایین منعقده شهر تورین، مبنی بر گزینش شهر اروپایی لیل فرانسه چون پایتخت جهانی طرح و دیزایین در سال ۲۰۲۰ میلادی مصادف به سال ۱۳۹۹ هجری شمسی، استقبال و قدردانی می نماییم.

JPEG

شهر لیل بعد از انتخاب اش بحیث پایتخت اروپایی فرهنگ در سال ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۳ هجری شمسی)، با درنظرداشت سهم صنایع فرهنگی در رُشد اقتصاد، بطور قاطعانه بسوی یک انکشافی در راستای تجدید شهری و یکپارچگی اجتماعی رو نهاده است.

این روز موعود تازه شهر لیل با فرهنگ، باید بیش از ۵ میلیون بازدیدکننده را در طول سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی) بخود جلب کند.

JPEG

این یوم موعود نیز حاوی پیامدهای چشمگیری برای اعاده حیثیت و شأن بین المللی سکتور طرح و دیزایین فرانسوی، در پله های گسترده فعالیت های اقتصادی و فرهنگی، یا به عبارت دیگر از طرح و دیزایین صنعتی گرفته تا انکشاف شهری، خواهد بود.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه قویاً به امر ارتقای این نامزدی متعهد بوده، و حمایت بلاانقطاعی از اقدامات بین المللی شهر لیل در این راستا بعمل آورد.

JPEG

سازمان جهانی طرح و دیزایین در سال ۱۹۵۷ میلادی (۱۳۳۶ هجری شمسی) ایجاد گردیده و یک انجمن غیر حکومتی ایست که بیش از ۱۴۰ عضو وابسته به ۴۰ کشور را گردهم می آورد. سازمان مذکور از سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷ هجری شمسی) بدینسو، در هر دو سال یک شهر را بحیث پایتخت جهانی طرح و دیزایین تعیین می کند. لیل و حومه متصل به این شهر، نخستین بخشی از سرزمین فرانسه است که این عنوان را از آن خود می سازد، و معهذأ جانشین شهرهای تایپی در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵ هجری شمسی) و مکسیکو در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) خواهد شد.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2017/article/culture-lille-metropole-capitale-mondiale-du-design-2020-14-10-2017

تاریخ نشر 17/10/2017

قسمت بالایی صفحه