فرهنگ – ساحات مربوط به "کُس دو کرسی" عنوان "جیوپارک" یا زمین - پارک جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد – (یونسکو) را کسب نمود (اول می ۲۰۱۷ / ۱۱ ثور ۱۳۹۶)

پارک طبیعی و منطقوی "دیِ کُس دو کرسی" بتازگی لقب و نشان "جیوپارک یا زمین - پارک جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد – (یونسکو)" را از آن خود ساخت.

JPEG

کشور فرانسه منبعد از جملهء ۱۱۹ جیوپارک یا زمین - پارک جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد – (یونسکو)، مالک ۶ نوع این زمین – پارک ها است : یعنی، جیوپارک ها یا زمین - پارک های جهانی "کُس دو کرسیِ"، " پرووانس" اولیا، "لوبِرون"، جبال بوژ، "شابلیِ" و کوه ها اردِش.

کارکرد جیوپارک ها یا زمین - پارک ها بر امر حفاظت از غنامندی زمین، تعلیم و تربیه، جیوتوریزم یا زمین - گردشگری و همکاری تمرکز دارد.

JPEG

با تفویض این عنوان و نشان، نوعیت خاص و چشمگیر میراث ارضی مناطق "کُس دو کرسیِ" و رویکار جهت ارزش دهی، ارتقا و محافظت از محل مذکور برسمیت شناخته شد.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/la-france-et-l-unesco/article/culture-les-causses-du-quercy-labellisees-geoparc-mondial-de-l-unesco-01-05-17

تاریخ نشر 03/05/2017

قسمت بالایی صفحه