فرهنگ – درگذشت تزِوتَن تودوروف – ابلاغیهء ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (۷ فبروری ۲۰۱۷ / ۱۹ دلو ۱۳۹۵)

با تأثر و اندوه زیاد از درگذشت روشنفکر بزرگ و متعهد، تزِوتَن تودوروف اطلاع حاصل نمودم.

JPEG

کشور فرانسه یک مدافع سرسخت مردم سالاری، یک روشنفکر کنجکاو ادبیات، تاریخ هنر، فلسفه و یک شیفهء افکار و پندارها را از دست داد. موصوف مجهز با این ارزش ها به جنگ علیه استبداد و تاریک اندیشی می رفت. وی در جهان بی ثباتی که در آن آزادی ها اکثراً تهدید می شود، یک رادمرد روشنایی ها بود.

من مسیر زندگی، خاطرات و تعهدات اش را می ستایم. نگاشته های این انسان دوست نورانی در اوراق تاریخ اندیشه ها و مفکوره ها، جاویدان محک خورده و باقی خواهد ماند.

به خانواده و نزدیکان تودوروف مراتب تسلیت و غمشریکی عمیق خودرا ابراز می دارم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement/article/culture-disparition-de-tzvetan-todorov-declaration-de-jean-marc-ayrault-07-02

تاریخ نشر 09/02/2017

قسمت بالایی صفحه