فرهنگ – امضأی پروتوکول توافقنامه ای میان مرکز ملی هنر و فرهنگ جورج پومپیدوو و منطقهء بروکسِل (پنجشنبه، ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۸ میزان ۱۳۹۵)

ما، از عقد توافقنامه مورخ ۲۹ سپتامبر (۸ میزان) گذشته در شهر بروکسِل، میان مرکز ملی هنر و فرهنگ جورج پومپیدوو و منطقهء بروکسِل جهت ایجاد محل و فضای جدید مختص به هنر نوین ، معاصر و به صنعت معماری در سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی) در پایتخت کشور بلژیک، استقبال می نماییم.

JPEG

این شراکت هنری و فرهنگی جانبین، بر کارشناسی مرکز ملی هنر و فرهنگ جورج پومپیدوو اتکا خواهد نمود و باعث ارزش دهی و تبلور غنامندی کُلِکسیون های موزیم های بزرگ فرانسه و عرضهء خدمات فرهنگی فرانسوی می گردد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/belgique/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-belgique-evenements/article/culture-signature-d-un-protocole-d-accord-entre-le-centre-pompidou-et-la-region

تاریخ نشر 03/10/2016

قسمت بالایی صفحه