فرهنگ – اعطأی جایزهء نوبِل ادبیات به سوِتلانا الکسیِویچ 2015 (8 اکتوبر 2015 – 16 میزان 1394) [fr]

فرانسه مراتب تبریکات گرم و صمیمانهء خویش را به خانم سوِتلانا الکسیِویچ که بتاریخ 8 اکتوبر مطابق 16 میزان برندهء جایزه نوبِل ادبیات گردید، اظهار می دارد.

JPEG

برای نخستین بار خانمی به لسان روسی با اعطأی این جایزه مفتخر گردید.

خبرنگار، نویسنده، خانم سوِتلانا الکسیِویچ بواسطه مسلک و آثاراش زمینه گستر پرده برداری از زندگی شوروی شد و آن حیاتی در دوران شورویی که تأثیرات دوامداری بر تاریخ، سرزمین ها و برسرنوشت شخصی افراد داشت.

متولد یوکرائین در زمان شوروی، از پدر بیلاروس (روسیه سفید) و مادر یوکرائینی، خانم سوِتلانا الکسیِویچ در چندین کشور اروپای بخصوص در فرانسه زیست نموده و "این خانمی اهل قلم و برندهء امسال جایزه نوبِل ادبیات"، در نوشته های اش بر آنچه که امروز بغرنج بودن و ثروتمندی قارهء اروپای ما را سبب شده است، شهادت می دهد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه