فرماندهء پولیس ملی نظم عامه در فرانسه

مرکز ملی تمرینات نیروهای ژاندارمری "سَنت – اَستیهِ" از تاریخ 25 الی 30 می 2015 (از 4 تا 9 جوزا 1394) از مل پاسوال زمری پیکان برای یک ماَموریت پژوهشی پذیرایی نمود.

JPEG

این ماَموریتِ مطالعاتی فُرصت خواهد داد تا پروژه ایجاد یک نهاد مشابه در افغانستان به پایه اکمال رسد. قبل از ختم سال جاری 2015، این رویکار آنچنانیکه در معاهدهء دوستی و همکاری میان افغانستان و فرانسه تسجیل یافته است، در ساحهء کابل عملی خواهد شد.

تاریخ نشر 22/06/2015

قسمت بالایی صفحه