فرانس الیومنی، شبکه اجتماعی مربوط به محصلین سابق ممالک مختلف جهان که تحصیلات شانرا در فرانسه ادامه داده باشند.

JPEG

هر سال در حدود 000 300 محصل خارجی تحصیلات شانرا در فرانسه پیگیری می نمایند. این امر فرانسه را از لحاظ جلب و جذب شایقین تحصیل در نهادهای تحصیلات عالی در ردیف سوم جهان قرار می دهد.

ایجاد سهولت برای کاربران شبکه الیومنی، تا آنها بتوانند با فرانسه به تماس باشند؛

توقعِ ازاین سکوی دیجیتالی اینست تا موفق گردد ارتباط کاربران زیاد خارجی شبکه الیومنی را با خود کشور فرانسه و با مکاتب، پوهنتون ها، شرکت ها و عرضه خدمات فرهنگی فرانسه قایم سازد. آنها با استفاده از شبکه "فرانس الیومنی" می توانند باهم گفتگو نمایند ؛ به پیشنهادات آموزشی، بورس های تحصیلی، دوره های کارآموزی یا به اطلاعیه های کاریابی، واقف بودن از اخبار فرهنگی و سیاحتی فرانسه، دسترسی داشته باشند. این سایت جدیدالتشکیل برای توسعه بین المللی شرکت ها و پوهنتون های ما جهت ایجاد شراکت جدید اقتصادی و اکادمیک با کاربران شبکه الیومنی نیز می تواند زمینه سازی نماید.

Campus France
این سکوی دیجیتالی که از چندین سال به انتظار موجودیت اش بودند، بواسطهَ اپریتر فرانسوی سیار پوهنتون "کامپوس فرانس" بوجود آمده و فعال نگه داشته می شود. فعالیت دیجیتالی مذکور بدور یک سایت مرکزی و همچنان به محور سایت های محلی می چرخد. سایت های فوق الذکر تدریجاً بذریعهَ سفارت های فرانسه در خارج شروع بکار خواهند کرد.
. آلمان، برازیل، کولومبیا، گابون، جاپان، اُردُن، کویت، فیلیپین، ترکیه و ویتنام نخستین ده کشورهای اند که به سکوی "فرانس الیومنی" خواهند پیوست. . در طول سال جاری 2015، متباقی سفارت های فرانسه با این ابتکار یکجا خواهند شد.

سکوی "فرانس الیومنی" خدمات خودرا به لسان های فرانسوی و انگلیسی ارائه خواهد کرد. سایت های محلی هم می توانند به لسان محل آماده عرضه خدمات باشند.

"فرانس الیومنی" بتاریخ 26 نوامبر 2014 آغاز بکار کرد؛

لوران فابیوس وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی و ژنویو فیورازو منشی دولت در امور تحصیلات عالی و تحقیقات علمی بتاریخ 26 نوامبر 2014 با حضور داشت جمع کثیری از کابران شبکه الیومنی در مراسم آغاز فعالیت "فرانس الیومنی" در "کیِ دورسیِ" مقر وزارت خارجه اشتراک ورزیدند. در اخیر قابل تذکاراست، این سایت جدید اجتماعی فرانسه مربوط می شود به محصلین سابق خارجی که دورهَ تحصیلات خودرا در کشور فرانسه بسر رسانیده باشند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه