فرانسیس ریچارد تاریخدان هنر، کنفرانسی را در مقر سفارت فرانسه برگزار می نماید [fr]

فرانسیس ریچارد متصدی و تاریخدان هنر، با پشتیبانی بخش همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه، بتازگی ماموریتی را در آرشیف ملی افغانستان بسر رسانید.

آقای فرانسیس ریچارد شام شنبه ۳۰ اپریل ۲۰۱۶ (۱۱ ثور ۱۳۹۵)، در چوکات مأموریت یادشده کنفرانسی را تحت عنوان "هرات و کابل" : نسخ قلمی تذهیب کاری شده در افغانستان، تاریخ و اعمار" در مقر سفارت فرانسه در کابل دایر نمود :

JPEG

موَرخ فرانسیس ریچارد، نخست به مخاطبین اش یادآور شد که نوشته در تمدن های مختلفی که متتابعاً در افغانستان و معهذآ در فرهنگ این کشور عرض اندام کرده، در طول زمان جایگاه مرکزی داشته است. اگر در این کشور علایم خیلی قدیمی را بر ابزار گوناگونی چون سنگ، چوب یا پوست درختان می یابیم، اما این عصر اسلام است که نوشتار را نخست بذریعهء خطاطی ثانیاً با رجوع به تذهیب کاری در تعداد زیاد رسالات قلمی، در طراز مقدم هنر افغانستان قرار می دهد.

JPEG

زمانیکه شاهرخ میرزا جوانترین پسر "تیمور لنگ” در قرن پانزده هرات را پایتخت خود می سازد، این شهر افغانستان با قدامت از قبل هزار ساله خود به یکی از اماکن والای فرهنگ اسلامی مبدل می گردد و معذالک خطاطان، تذهیب کاران و نقاشان در اثر سیاست حمایه از اهل دانش و هنر پروری شهزاده بایسونقور پسر ارشد شاهرخ میرزا به دربار حاضر می شوند. عملاً می توان اذعان داشت که "هرات در دوران شهزاده بایسونقور کعبهء هنرمندان محسوب می شد".

JPEG

یک نسل بعد، دربار تیموریان با رویکار آمدن سلطان حسین بایقرأ جانشین شاهرخ میرزا در اوج شأن خود قرار داشت و میناتوری فارس شکوفا بود، درحالیکه تعداد زیاد نوشتار قلمی تذهیب شده، برای آیندگان واقعاً شاخص های جدیدی را در تمام مشرق زمین اسلام رقم می زند. دراینجا بدیهاً از چهره های چون بهزاد، جامی، محمد سیاه قلم و دوست محمد و اما هم از شهزادگان تیموری که برعلاوه تشویق نمودن هنرها و ادبیات گاهی خود به خطاطی و تذهیب کاری می پرداختند، بایست تذکاری بعمل آورد.

JPEG

برای پژوهشگران و موَرخین هنر مانند فرانسیس ریچارد امروز، ورا از وسایلی که از پیش در کتابخانه های غرب یافت می شود، تمام معضل در جمع آوری آثار افغانی خلاصه می شود که در اثر جنگ های چهل سال اخیر در افغانستان یا پراگنده شده و یا از انظار مفقود گشته اند.

JPEG

متخصص نسخ قلمی فارسی، آقای فرانسیس ریچارد سمت متصدی در دیپارتمنت آثار قلمی کتابخانه ملی فرانسه را عهده دار بود و بعداً دیپارتمنت جدید هنرهای اسلامی "لوور" را رهبری نمود. نامبرده تعداد زیاد مقالات و چندین کتاب را در مورد دست نوشته های فارسی، منجمله "قرن اصفهان" (نشرات "گالیمار" سال ۲۰۰۷) به طبع رسانیده است. آقای دیچارد نیز متصدی و رئیس علمی در کتابخانهء پوهنتون لسان ها و تمدن ها بود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه