فرانسوییان مقیم خارج – شیوه های رأی دهی در انتخابات پارلمانی (۶ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۶ حوت ۱۳۹۵)

آقای ماتیاس فِکل، منشی دولت مسئول تجارت خارجی، ارتقای صنعت سیاحت و امور فرانسوییان مقیم خارج بروز دوشنبه ۶ مارچ ۲۰۱۷ (۱۶ حوت ۱۳۹۵)، در مجمع فرانسوییان مقیم خارج حضور بهم رسانید و به اعضای آن درمورد ترتیبات و آمادگی های که از سوی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه برای برگزاری انتخابات پارلمانی در پیوند با فرانسوییان مقیم خارج روی دست گرفته شده است، معلومات و توضیحات لازمه را ارائه نمود.

آقای ماتیاس فِکل تصمیم حکومت فرانسه مبنی برعدم بکارگیری از رأی برقی طی انتخابات پارلمانی ماه جون ۲۰۱۷ در رابطه با رأی دهندگان ثبت نام شده در حوزه های انتخاباتی خارج کشور را به نمایندگان منتخب فرانسوییان مقیم خارج اعلام نمود.

JPEG

جهت معلومات بیشتر :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/francais-de-l-etranger-modalites-de-vote-aux-elections-legislatives-06-03-17

تاریخ نشر 07/03/2017

قسمت بالایی صفحه