فرانسوییان مقیم خارج – دور دوم انتخابات پارلمانی (۱۷ – ۱۸ جون ۲۰۱۷ / ۲۷ – ۲۸ جوزا ۱۳۹۶)

از ۱،۳ میلیون فرانسوی مقیم در خارج از فرانسه که در لیست های انتخاباتی قونسلی ثبت نام کرده اند، تقاضا بعمل می آید تا بروزهای شنبه ۱۷ جون (۲۷ جوزا) در قارهء امریکا و یکشنبه ۱۸ جون ۲۰۱۷ میلادی (۲۸ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی) در دیگر مناطق جهان، در دوردوم انتخابات پارلمانی سهم گرفته رأی دهند.

PNG

مواد و وسایل انتخاباتی ۲۲ نامزدی که به دور دوم انتخابات پارلمانی راه یافته و درج و ثبت نام شده اند، به رأی دهندگان جهت انتخاب ۱۱ وکیل یا نماینده فرانسوییان مقیم خارج ارسال گردید.

رأی دهندگان می توانند در ۷۱۷ مرکز انتخاباتی منقسم در ۴۵۰ محل و همچنان بوسیلهء وکالت نامه انتخاباتی (شخص ثانی معتمد و ثبت نام شده در عین لیست انتخاباتی) یا با گسیل برگه رأی مکتوم در لفافه پُستی رأی دهند.

نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی بعد از اخذ مُهر صحه و تصدیق از سوی کُمیسیون انتخاباتی بروز دوشنبه ۱۹ جون (۲۹ جوزا)، در سایت های مجازی وزارت امور داخله و وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه قابل دسترس خواهد بود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/francais-de-l-etranger-elections-legislatives-second-tour-17-18-06-17

تاریخ نشر 14/06/2017

قسمت بالایی صفحه