فرانسوییان مقیم خارج – توزیع جام های پیروزی فرانسوییان مقیم خارج (۶ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۶ حوت ۱۳۹۵)

آقای ماتیاس فِکل، منشی دولت مسئول تجارت خارجی، ارتقای صنعت سیاحت و امور فرانسوییان مقیم خارج جمهوری فرانسه، شب دوشنبه ۶ مارچ (۱۶ حوت) پنجمین دور مراسم اعطأی جام های پیروزی فرانسوییان مقیم خارج را گشود.

JPEG

هفت برنده جوایز، جهت مکافات و پاداش دهی به انجام مسیرهای استثنأیی در عرصه های ذیل، مفتخر خواهند گردید : فرهنگ و هنر زندگی ؛ تعلیم و تربیه ؛ کارفرما ؛ امید جوان (کمتر از ۳۰ سال عمر) ؛ اجتماعی و بشردوستانه ؛ جوایز مردم ؛ شاگردان اسبق لیسه های فرانسوی در خارج کشور (دسته بندی به همه اتباع باز است).

JPEG

هدف از این کانکوری که از سوی lepetitjournal.com تدویر می یابد، ارزش دهی به خط سیرها و تعهدات بین المللی موفقی است که باعث درخشش کشور فرانسه در جهان می گردد. جهت اشتراک در این کانکور، نامزد باید در خارج از فرانسه اقامت گزیده، دارای بیش از ۱۸ سال عمر و قادر به شهادت از یک تجربه بارز و چشمگیر باشد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/francais-de-l-etranger-remise-des-trophees-des-francais-de-l-etranger-06-03-17

تاریخ نشر 08/03/2017

قسمت بالایی صفحه