فرانسه یک صد و شصتمین سالگرد روابط دیپلوماتیک با جاپان را تجلیل می کند. (۹ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۱۷ میزان ۱۳۹۷)

آیا می دانستید ؟
بتاریخ ۹ اکتوبر ۱۸۵۸ میلادی مصادف به ۱۷ میزان ۱۲۳۷ هجری شمسی، معاهدهء صلح، دوستی و تجارت میان فرانسه و جاپان از جانب بارون گرو به نمایندگی ناپلئون سوم عقد گردید.

JPEG JPEG

این معاهده، امر تبادله و مراوده دیپلومات ها، و همچنان دسترسی تجارت فرانسه را به چندین بندر بحری جاپان گشود و رسمیت بخشید.

JPEG

این معاهده میان دو امپراتوری به زبان های فرانسوی، هالندی و جاپانی نگاشته شده، و اذعان و محتوم می دارد که : "صلح دائمی و دوستی پایدار میان اعلیحضرت امپراتور فرانسوییان و اعلیحضرت امپراتور جاپان برقرار خواهد بود (...). جمیع اتباع اعلیحضرتین از تأمین حفظ عام تام جان و مال شان نیز برخوردار خواهند بود."

JPEG

https://twitter.com/francediplo
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/hashtag/Japon?src=hash

تاریخ نشر 10/10/2018

قسمت بالایی صفحه